Câu hỏi trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư - EG37.010

STT Câu hỏi Đáp án
1 (…) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu
tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận,
phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân.
Hãy điền vào dấu (…) của câu trên, một trong 4
hình thức đầu tư xây dựng cơ bản sau đây:
● BCC
2 (…) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng,
kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây
dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó
cho nhà nước Việt nam; Chính phủ giành cho nhà
đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một
thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi
nhuận. Hãy điền vào dấu (…) của câu trên, một
trong 4 hình thức đầu tư xây dựng cơ bản sau đây:
● BTO
3 ACWP (Actual Cost Of Work Perfomed) là: ● Chi phí thực tế của các công việc thuộc dự án đã
được hoàn thành tính đến thời điểm này


 

pdf 62 trang hoanghoa 07/11/2022 5940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư - EG37.010", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfcau_hoi_trac_nghiem_quan_tri_du_an_dau_tu_eg37_010.pdf

Nội dung text: Câu hỏi trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư - EG37.010

 1. STT Câu hỏi Đáp án CôngtyVTCdựđịnh đầutưxâydựngmộtnhàmáy sảnxuấtthiếtbịtruyềnhìnhkỹthuậtsốvớigiátrị đầutưban đầulà500triệu đồng.Lợinhuậnròngvà khấuhaotừnăm1đếnnăm3là229,96triệu đồng 93 ● 0.18 mỗinăm.Sau3nămnhàmáykhôngcógiátrị thu hồi. Với lãi suất tính toán: r1r1=17,5% và r2r2=19,5%;Vậytỷsuấthoànvốnnộibộ(IRR) của dự án là: Côngthứctínhchiphísửdụngvốnbìnhquân 94 (WACC–WeightedAveragecostofCapital)trong trường hợp có thuế thu nhập doanh nghiệp là: ● Độ nhậy của dự án = tỷ lệ (%) thay đổi của chỉ Côngthứctính độ nhậycủadựán.Chọncâutrả lời 95 tiêu (NPV, IRR)/tỷ lệ (%)thay đổi của chỉ tiêu nhân đúng tố CôngthứctínhnàotrênbảngtínhEXCELcócộng 96 ● NPV với đại lượng CF0CF0: 97 Công thức: QMP dùng để tính: ● Doanh thu hòa vốn tiền tệ Công thức: 98 ● Thời gian thực hiện dự tính của công việc i dùng để xác định Công thức: ● Thời gian thực hiện dự tính của công việc i khi 99 không xác định được thời gian thường gặp dùng để xác định Công thức: 100 ● Tổng thời gian thực hiện của một tiến trình dùng để xác định Công thức: 101 ● Phương sai của một tiến trình dùng để xác định Công thức: 2 æöttpo- ç÷ 102 èø6 ● Phương sai của một công việc dùng để xác định Công thức: tt- æöpo 103 ç÷ ● Độ lệch chuẩn của một công việc èø6 dùng để xác định Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 11
 2. STT Câu hỏi Đáp án Côngthức: (Qp)=TFC–BD+ID+IT/(P–CV) dùng để 104 ● Sản lượng tại điểm hòa vốn trả nợ tính: 105Công thức: ∑j=0nBj–Cj(1+i)j dùng để tính? ● NPV 106Công thức: Z=(X–TCP/SCP) dùng để tính: ● Hệ số phân phối xác suất GAUSS Công việc C trong sơ đồ dưới đây 107 ● Công việc C có quan hệ gián tiếp với công việc E CôngviệcXcóthờigianbiquanlà15ngày,thời gianlạcquanlà9ngày,thờigianthườnggặplà12 108 ● 12 ngày ngày.Vâythờigianthựchiệndựtínhcủacôngviệc X là: CôngviệcYcóthờigianbiquanlà9tuần,thời gianlạcquanlà5tuần,thờigianthườnggặplà7 109 tuần.Vậythờigianthựchiệndựtínhcủacôngviệc ● 0,4 tuần Ytrongtrườnghợpnàysovớitrườnghợpkhông xác định được thời gian thường gặp, ngắn hơn: 110Cơ sở để điều hòa nguồn lực thực hiện dự án, là: ● Thời gian dự trữ ○ Tiến trình tới hạn ○ Đường găng 111Critical Path, là: ○ Tiến trình có tổng thời gian dài nhất ● Tất cả các câu đều đúng 112CV=BCWP – ACWP ● Càng lớn càng tốt Chị HàvừamởmộtcửahiệuPhotocopy ởđường 3/2.Chị dự tính địnhphílà120triệu đồngvàbiến 113 phíchomỗimộttờA4in2mặtlà100 đồng.Giá ● 150.000.000 đồng tiềnin2mặtmộttờA4là500 đồng.Doanhthuhòa vốn lý thuyết của cửa hàng là: 114Chi phí cơ hội của dự án là một khoản chi, mà: ● Không phải chi bằng tiền mặt 115Chi phí cơ hội trong dự án, được: ● Cộng vào dòng ngân lưu ra Chiphídựbáochoviệchoànthànhdựántheocông 116 ● Trên 90% thức: EAC=ETC+ACWP có độ chính xác: Chi phí để sản xuất một lọai sản phẩm trong phạm vi từ 1500 sản phẩm đến 5000 sản phẩm bao gồm: – Chi phí cố định 250.000.000 đồng 117 – Chi phí biến đổi:100.000 đồng/sản phẩm ● 2500 cái – Giá bán: 200.000 đồng/sản phẩm. Sản lượng hòa vốn lý thuyết của hoạt động đầu tư này là: 118Chi phí nghiên cứu kỹ thuật thường chiếm: ● 80% kinh phí nghiên cứu khả thi 119Chi phí nghiên cứu kỹ thuật thường chiếm: ● 1 – 5% tổng chi phí nghiên cứu của dự án ChiphíQLKDvàchiphíkhácbaogồmnhữngchi 120 ● Chi phí liên quan đến điện nước văn phòng phí nào? Chọn phương án sai Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 12
 3. STT Câu hỏi Đáp án Chíphísửdụngvốnbìnhquân(WACC–Weighted AveragecostofCapital)trongtrườnghợpcóthuế 121 ● Nhỏ hơn thunhậpdoanhnghiệpsovớitrườnghợpkhôngcó thuế thu nhập doanh nghiệp, thì: Chiphíxâydựngcôngtrìnhlàgì?Chọncâutrả lời ● Làtoànbộchiphícầnthiết để xâydựngmớihoặc 122 đúng sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng (b) 123Chỉ số CPI=BCWP/ACWP là: ● Chỉ số thực hiện chi phí 124Chỉ số PCI=BCWP/BAC là: ● Chỉ số hoàn thành khối lượng công việc 125Chỉ số SPI=BCWP/BCWS là: ● Chỉ số thực hiện tiến độ Chỉ tiêu“Mứctạongoạitệcho đấtnước” đượctính 126 ● Sản xuất sản phẩm để xuất khẩu cho lọai dự án: Chỉ tiêu“Tỷ suấtlợinhuậncủavốnđầutư”trong 127 phântích độ antoànvềtàichínhcủadựánkhả thi, ● Hiệu quả sử dụng vốn phản ánh: Chỉ tiêu“Vốntựcó/Tổngsốnợ”trongphântích độ 128 ● Khả năng trả nợ an toàn về tài chính của dự án khả thi, phản ánh: Chỉ tiêu“Vốntựcó/Vốnvay”trongphântích độ an 129 ● Cơ cấu nguồn vốn toàn về tài chính của dự án khả thi, phản ánh: ● Thờigianhoànvốnlàthờigiancầnthiết để cho Chỉ tiêuhoànvốnđầutư(T)làgì?Chọncâutrả lời 130 tổnggiátrị hiệntạithuhồibằngtổnggiátrị hiệntại đúng của vốn đầu tư ● Chỉ tiêuIRRbiểuthị sự hoàntrả vốn đã được đầu tư.Dovậytrị số IRRtìm đượccủadựánthể hiện Chỉ tiêusuấtthulờivốnnộitại(IRR)làgì?Chọn mứclãivaycaonhấtmàdựáncókhả năngthanh 131 câu trả lời đúng toán,từđónhà đầutưsẽtìmnhữngnguồnvốnvay phùhợp,saocholãi đivaynhỏ hơntrị số IRRcủa dự án ● Làhiệusốgiữahiệugiáthunhậpvàhiệugiáchi Chỉ tiêutổnggiátrị hiệntạithunhậpthuầncủadự 132 phí đầutưban đầucủadựántrongtoànbộthờigian án (NPV) là gì? Chọn câu trả lời đúng khai thác của dự án ● Chỉ tiêunàyphảnánhcứmộtđồngvốnđầutư Chỉ tiêutỷsuấtsinhlờibìnhquânvốnđầutưlàgì? 133 bìnhquânnằmtrong đồngdựánsẽđemlạibao Chọn câu trả lời đúng nhiêu đồng lợi nhuận ○ Lớn hơn Chỉ tiêuthờigianhoànvốnkhôngcóchiếtkhấuso ○ Nhỏ hơn 134 với thời gian hoàn vốn có chiết khấu, thì: ○ Bằng nhau ○ Tuỳ từng loại dự án Chobảngphântíchcôngviệccủamộtdựán(ĐVT: Tuần lễ) 135 ● 12 tuần Vậy thời gian thực hiện dự tính của dự án này là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 13
 4. STT Câu hỏi Đáp án Chobiếtthờigianbiquan để thựchiệnmộtcông 136 việclà20ngày,thờigianlạcquanlà10ngày.Vậy ● 2,78 phương sai về thời gian của công việc này là: Chobiếtthờigianbiquan để thựchiệnmộtcông 137 việclà20ngày,thờigianlạcquanlà15ngày.Vậy ● 0,83 độ lệch chuẩn về thời gian của công việc này là: Chohaisơđồ vớicácmũitênchỉ côngviệccủadự án, vậy thì 138 ● Sơ đồ 2 vẽ đúng Chonộidungdựán“ĐÀOAOTHẢ CÁ”vàsơđồ PERT như sau 139 ● Hai sơ đồ vẽ đều sai quy định của công việc “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá giống Chovaytiềnlấylãicủacáctổchứctíndụnglà 140 ● Gián tiếp phương thức đầu tư: ○ Công nghệ là máy móc, thiết bị ○ Công nghệ là phần cứng của máy móc, thiết bị 141Chọn câu đúng sau đây: ● Máy móc, thiết bị là phần cứng của công nghệ ○ Máy móc, thiết bị là phần mềm của công nghệ ○ Công nghệ gồm phần cứng và phần mềm ● Công nghệ là máy móc, thiết bị 142Chọn câu sai sau đây: ○ Phần cứng gồm máy móc, thiết bị ○ Phần mềm gồm phương pháp sản xuất, kỹ năng sản xuất 143Chọn lãi suất tính toán càng cao, thì NPV của dự án: ● Càng nhỏ Chủđầutưđề nghị thanhtoánkinhphíkhảosát thiếtkếtừnguồnvốnchuẩnbịđầutưcủadựánvới sốtiền120triệu đồng.Giátrị toànbộgóithầu đã 144 ● Không đượcBộchủ quảnphêduyệtquyết địnhtrúngthầu là200triệu đồng.Hỏicó đượcthanhtoán200triệu đồng không? Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 14
 5. STT Câu hỏi Đáp án ○ Chủ đầu tư là người kế nhiệm pháp lý theo chức danh của người bỏ vốn đầu tư để xây dựng dự án công trình – Hiệp hội các kỹ sư tư vấn quốc tế FIDIC ○ Chủ đầu tư là người tổ chức lập dự án và chịu trách nhiệm cấp vốn để thực hiện dự án trong các điều kiện của hợp đồng – Viện các kỹ sư xây dựng 145Chủ đầu tư là gì? Chọn câu trả lời đúng ○ Chủ đầu tư là người sở hữu vốn, người vay vốn, hoặc người được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn để thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật, quy định của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Việt Nam ● Tất cả các phương án trên 146Chủ thể có quyền quyết định các dự án nhóm A là: Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta phải lựa chọn công nghệ và công suất dự 147 Phù hợp với khả năng đầu tư và yêu cầu của dự án. án là do phải DoanhnghiệpAmuamộtmáyphát điệnvớigiálà 600triệu đồng.Máynàysửdụngtrong5năm.Sau 148 5nămmáynàykhôngcógiátrị thuhồi.Doanh ● 120 triệu đồng nghiệpápdụngphươngphápkhấuhaotheo đường thẳng. Mức khấu hao hàng năm: DoanhnghiệpBmuamộtmáyxayxátgạovớigiá là1tỷ2trămtriệu đồng.Máynày đượcsửdụng trong4năm.Sau4nămsửdụngmáy đượcbán 149 thanhlývớigiálà200triệu đồng.Doanhnghiệpáp ● Thứ hai là 240 triệu đồng dụngphươngphápkhấuhaotheokhốilượngsản phẩmvớilượngsảnphẩmcủanăm1,2,3,4theotỷ lệ 1; 1,2; 1,3 và 1,5. Mức khấu hao của năm: DoanhnghiệpTmuốn đầutưxâydựngmộtnhà máysảnxuấtbánhkẹovớivốnđầutưban đầubao gồm1/3sẽvayngânhàngvớilãisuất15%/năm, 150 phầncònlạisửdụngvốncủachủ sở hữudoanh ● 20,26% nghiệpvớisuấtsinhlời25%/năm.Biếtthuế thu nhậpdoanhnghiệplà28%,chiphísửdụngvốn bình quân (WACC) của doanh nghiệp sẽ là: DoanhnghiệpThắngLợiđangxemxétmộtdựán sảnxuấtkem đánhrăngvớigiátrịđầutưban đầulà 200 triệu đồng. Ngân lưu ròng của dự án như sau: 151 ● 0.2 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 15
 6. STT Câu hỏi Đáp án Doanhnghiệpvayvốnvớilãisuất20%vàsuấtsinh lờicủavốnchủ sở hữulà15%.Tỷlệvốnvay/vốn 152 chủ sở hữulà40:60.Chiphísửdụngvốnbìnhquân ● 0.17 củadoanhnghiệptrongtrườnghợpkhôngcóthuế thu nhập doanh nghiệp (WACC) là: DoanhnghiệpXmuốn đầutưxâydựngmộtnhà máysảnxuấtphânNPKvớivốnđầutưban đầubao gồm1/3sẽvayngânhàngvớilãisuất15%/năm, 153 ● 0.25 phầncònlạilàdobántráiphiếuvớilãisuất30%/ năm.Chiphísửdụngvốnbìnhquân(WACC)trong trường hợp không có thuế thu nhập doanh nghiệp là: Dòngchitrả thuế thunhậpdoanhnghiệptrongbáo 154 cáongânlưucủadựánlậptheophươngpháptrực ● Báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh tiếp được lấy từ: Dòngngânlưuròngcủamộtbáocáongânlưudự 155 ● Vẫn tính được NPV án không đổi dấu, thì: Dòng ngân lưu vào và ra của một dự án như sau: - Với lãi suất tính toán là 15%/năm, thì hiện giá dòng ra, là: 181,29 - Với lãi suất tính toán là 10%/năm, thì hiện giá 156 dòng vào, là: 301,65 - Với lãi suất tính toán là 12%năm, thì hiện giá thuần của dự án, là: 108,86 Dùngchỉ tiêuthờigianhoànvốnlàmtiêuchuẩn để 157 ● Dự án không dồi dào về vốn chọn lựa dự án, khi: Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 158 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá ● 01 phương án giống”.Chobiếtthờigianmongmuốnngắnnhất củacôngviệcAlà3;Blà1;Clà1,5;Dlà2vàElà 0,5tuần.ChiphírútngắnthờigiancủacôngviệcA là10;Clà8,5;Dlà5vàElà9,5triệu đồng/tuần. Nếuphảirútngắnthờigianthicôngdựánxuống2 tuần, ta sẽ có: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 16
 7. STT Câu hỏi Đáp án Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá 159 ● Có 01 phương án giống”.Chobiếtthờigianmongmuốnngắnnhất củacôngviệcAlà3;Blà1;Clà1,5;Dlà2vàElà 0,5tuần.ChiphírútngắnthờigiancủacôngviệcA là10;Clà8,5;Dlà5vàElà9,5triệu đồng/tuần. Nếuphảirútngắnthờigianthicôngdựánxuống1 tuầnvà đơnvịrútngắnlấytheosốnguyêncủatuần, thì: Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 160 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá ● 9 triệu đồng giống”.Chobiếtthờigianmongmuốnngắnnhất củacôngviệcAlà3;Blà1;Clà1,5;Dlà2vàElà 0,5tuần.ChiphírútngắnthờigiancủacôngviệcA là10;Clà8,5;Dlà5vàElà9,5triệu đồng/tuần. Nếuphảirútngắnthờigianthicôngdựánxuống1 tuần, phương án rút ngắn có chi phí thấp nhất là: Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 161 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá ● 19 triệu đồng giống”.Chobiếtthờigianmongmuốnngắnnhất củacôngviệcAlà3;Blà1;Clà1,5;Dlà2vàElà 0,5tuần.ChiphírútngắnthờigiancủacôngviệcA là10;Clà8,5;Dlà5vàElà9,5triệu đồng/tuần. Nếuphảirútngắnthờigianthicôngdựánxuống2 tuần, phương án rút ngắn có chi phí thấp nhất là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 17
 8. STT Câu hỏi Đáp án Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 162 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá ● 14 triệu đồng giống”.Chobiếtthờigianmongmuốnngắnnhất củacôngviệcAlà3;Blà1;Clà1,5;Dlà2vàElà 0,5tuần.ChiphírútngắnthờigiancủacôngviệcA là10;Clà8,5;Dlà5vàElà9,5triệu đồng/tuần. Nếuphảirútngắnthờigianthicôngdựánxuống 1,5 tuần, phương án rút ngắn có chi phí thấp nhất là: Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau 163 ● 0 tuần đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá giống”. Thời gian dự trữ của công việc A là: Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau 164 đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt ● 5 tuần đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá giống”.Xác địnhthờigiandựtrữ củacôngviệcB là: Dự án“ĐÀOAOTHẢ CÁ”cónộidungnhư sau: “Đàoao(kýhiệu:A),tiếnhànhngaytừđầuvớithời hạn4tuần.Tìmnguồnvàhợpđồngmuacágiống (B),1tuầnbắtđầungay.Kèbờao(C),2tuầnsau 165 đàoao.Làmtườngràobaoquanh(D),3tuầnbắt ● 4 tuần đầungay.Rửaao,nhậncágiốngvàthả cá(E),1 tuầnsaukèbờaovàtìmnguồn,hợpđồngmuacá giống”.Yêucầuxác địnhthờigiandựtrữ củacông việc D là: Dự án có sơ đồ PERT như sau 166 ● 45,1 Vậy thì thời gian thực hiện dự tính của dự án là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 18
 9. STT Câu hỏi Đáp án Dự án có sơ đồ PERT như sau 167 ● ADF Vậy thì đường găng của dự án là: Dự án có sơ đồ PERT như sau 168 ● CFHI Tiến trình tới hạn trên sơ đồ này là: Dự án có sơ đồ PERT như sau 169 ● 24 tháng Vậytổngthờigian(tínhtheotháng)thựchiệndựán này là: Dự án có sơ đồ PERT như sau 170 ● 4 tiến trình Vậy dự án này có: Dự án có sơ đồ PERT như sau 171 ● EFHJ Vậy tiến trình tới hạn của dự án này là: Dự án có sơ đồ PERT như sau 172 ● 25 tuần Vậy thời gian (tuần) hoàn thành dự án này là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 19
 10. STT Câu hỏi Đáp án Dự án có sơ đồ PERT như sau 173 ● 7 tiến trình Dự án này có: Dự án có sơ đồ PERT như sau 174 ● 2 đường Số đường găng của sơ đồ PERT là: Dự án có sơ đồ PERT như sau 175 ● 22 tuần Thời gian (tuần) hoàn thành dự án này là: Dự án A có thời gian thi công 2 năm, thời gian khai 176 thác là 30 năm, thời gian thanh lý là 1 năm. Vòng ● 31 năm đời của dự án A là: liên quan tới nhiều bộ phận, có nhiều công việc phải 177Dự án có tính phức tạp do: thực hiện và phải đảm bảo hài hòa nhiều yếu tố Dự án có thể được hoàn thành với nguồn lực thấp 178 Tùy theo thực tế hơn dự kiến không? ● Làdựánkhibịchấpnhậnhoặcloạibỏ,nókhông 179Dự án đầu tư độc lập là gì ảnh hưởng gì đến các dự án khác (b) Dự án đầu tư được coi là an toàn khi hội tụ yếu tố 180 Thời gian hoàn vốn ngắn. nào sau đây? ● Bốnloại:Dựánquantrọngquốcgia,dựánnhóm 181Dự án đầu tư được phân làm mấy loại? A, nhóm B, nhóm C 182Dự án đầu tư vay vốn càng nhiều, thì: ● Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp càng ít Dự án đầutưXcótổngsốvốnlà1tỷđồng.Xác địnhthờigianhoànvốncủadựánbiếtrằnglãiròng 183 ● 3 năm 4 tháng 15 ngày vàkhấuhaohàngnămcủadựánlầnlượtlà200, 270, 350, 480, 500 triệu đồng Dự án đầutưXDcôngtrìnhCôngnghiệp điện 184 ● Trên 600 tỷ (thuộc nhóm A) có tổng mức đầu tư lớn nhất là: Dự án đầutưXDcôngtrìnhCôngnghiệp điện 185 ● Đến 600 tỷ (thuộc nhóm B) có tổng mức đầu tư lớn nhất là: Dự án đầutưXDcôngtrìnhCôngnghiệp điện 186 ● Dưới 30 tỷ (thuộc nhóm C) có tổng mức đầu tư lớn nhất là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 20
 11. STT Câu hỏi Đáp án ○ Tạo mới công trình ○ Mở rộng công trình 187Dự án đầu tư, nhằm: ○ Cải tạo công trình ● Tất cả các câu đều đúng 188Dự án gồm ba thời kỳ: Khởi đầu, triển khai, kết thúc. Dự ánlắpghépkhunhàcôngnghiệpcónộidung: “Làmmóngnhà(A),thờigian5tuần,bắtđầungay. Vậnchuyểncầncẩu(B),1tuần,bắtđầungay.Lắp 189 dựngcầncẩu(C),3tuần,sauvậnchuyểncầncẩu. ● 0 tuần Vậnchuyểncấukiện(D),4tuần,bắtđầungay.Lắp ghépkhungnhà(E),7tuần,saulắpdựngcầncẩu”. Vậy thời gian dự trữ của công việc A, là: Dự ánlắpghépkhunhàcôngnghiệpcónộidung: “Làmmóngnhà(A),thờigian5tuần,bắtđầungay. Vậnchuyểncầncẩu(B),1tuần,bắtđầungay.Lắp 190 dựngcầncẩu(C),3tuần,sauvậnchuyểncầncẩu. ● 1 tuần Vậnchuyểncấukiện(D),4tuần,bắtđầungay.Lắp ghépkhungnhà(E),7tuần,saulắpdựngcầncẩu”. Thời gian dự trữ của công việc B, là: Dự ánlắpghépkhunhàcôngnghiệpcónộidung: “Làmmóngnhà(A),thờigian5tuần,bắtđầungay. Vậnchuyểncầncẩu(B),1tuần,bắtđầungay.Lắp 191 dựngcầncẩu(C),3tuần,sauvậnchuyểncầncẩu. ● 1 tuần Vậnchuyểncấukiện(D),4tuần,bắtđầungay.Lắp ghépkhungnhà(E),7tuần,saulắpdựngcầncẩu”. Thời gian dự trữ của công việc C, là: Dự ánlắpghépkhunhàcôngnghiệpcónộidung: “Làmmóngnhà(A),thờigian5tuần,bắtđầungay. Vậnchuyểncầncẩu(B),1tuần,bắtđầungay.Lắp 192 dựngcầncẩu(C),3tuần,sauvậnchuyểncầncẩu. ● 1 tuần Vậnchuyểncấukiện(D),4tuần,bắtđầungay.Lắp ghépkhungnhà(E),7tuần,saulắpdựngcầncẩu”. Xác định thời gian dự trữ của công việc D, là: Dự ánlắpghépkhunhàcôngnghiệpcónộidung: “Làmmóngnhà(A),thờigian5tuần,bắtđầungay. Vậnchuyểncầncẩu(B),1tuần,bắtđầungay.Lắp 193 dựngcầncẩu(C),3tuần,sauvậnchuyểncầncẩu. ● 0 tuần Vậnchuyểncấukiện(D),4tuần,bắtđầungay.Lắp ghépkhungnhà(E),7tuần,saulắpdựngcầncẩu”. Thời gian dự trữ của công việc E, là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 21
 12. STT Câu hỏi Đáp án Dự án lắp ghép một khu nhà công nghiệp, có các công việc: – (A) Làm móng nhà, thời gian thực hiện dự tính 4 tuần, bắt đầu ngay. – (B) Vận chuyển cần cẩu về, 1 tuần, bắt đầu ngay; 194 ● 11 tuần – (C) Lắp dựng cần trục, 3 tuần, sau vận chuyển cần cẩu. – (D) Vận chuyển cấu kiện, 4 tuần, bắt đầu ngay. – (E) Lắp ghép khung nhà, 7 tuần, sau lắp cần cẩu”. Vậy thời gian thực hiện dự tính của dự án này là: Dự án mang lại những vấn đề gì đứng trên góc độ 195 Tạo giá trị cho xã hội toàn bộ nền kinh tế xã hội? Dự án phải đảm bảo kết hợp hài hòa giữa những yếu 196 Tính khả thi và tính hiệu quả tố nào? 197Dự án phải đảm bảo mức độ an toàn vốn do phải: Bảo đảm an toàn cho dự án. Thời gian thực hiện không đảm bảo có thể gây ảnh 198Dự án phải đảm bảo phương diện thời gian do: hưởng tới toàn bộ dự án. 199Dự án phải được thẩm định về: Tổng thể các góc độ kinh tế xã hội có liên quan. Dự án sản xuất 2 loại sản phẩm, kế hoạch sản xuất trong một năm như sau: – Sản phẩm A sản xuất 400 tấn 200 – Sản phẩm B sản xuất 100 tấn ● 150 người – Định mức sản phẩm dự kiến, sản phẩm A: 4 tấn/người/năm, sản phẩm B: 2 tấn/người/năm. Tổng nhu cầu lao động trực tiếp của dự án là: Dự án sản xuất 2 loại sản phẩm, kế hoạch sản xuất trong một năm như sau: – Sản phẩm A sản xuất 400 tấn – Sản phẩm B sản xuất 100 tấn 201 – Định mức sản phẩm dự kiến, sản phẩm A: 5 ● 131 người tấn/người/năm, sản phẩm B: 2,5 tấn/người/năm. Dự kiến lao động lao động quản lý lấy bằng 4% và lao động phục vụ lấy bằng 5% số lao động trực tiếp. Tổng nhu cầu lao động của dự án là: Dự án sản xuất 2 loại sản phẩm, kế hoạch sản xuất trong một năm như sau: – Sản phẩm A sản xuất 400 tấn – Sản phẩm B sản xuất 100 tấn định mức thời gian sản xuất dự kiến, sản phẩm A: 202 ● 180 75 ngày công/tấn, sản phẩm B: 150 ngày công/sản phẩm. Mỗi lao động bình quân trong một năm làm việc 300 ngày công. Số lao động gián tiếp lấy bằng 8% và lao động phục vụ lấy bằng 12% lao động trực tiếp. Tổng nhu cầu lao động của dự án là: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 22
 13. STT Câu hỏi Đáp án Dự án sản xuất 2 loại sản phẩm, kế hoạch sản xuất trong một năm như sau: Sản phẩm A sản xuất 500 tấn 203 Sản phẩm B sản xuất 200 sản phẩm ● 225 người định mức sản phẩm dự kiến: sản phẩm A: 4 tấn/người/năm, sản phẩm B: 2 sản phẩm/người/năm. Tổng nhu cầu lao động trực tiếp của dự án là: Dự án sản xuất sản phẩm X, năm 2008 là năm sản xuất kinh doanh đầu tiên. Dự báo tổng cầu hàng năm là 48.000 tấn, tổng cung = 16.500 tấn. Do điều kiện về vốn, dự án chỉ có khả năng nhập 4 dây 204 ● Mua 2 dây chuyền ở năm 2008 chuyền sản xuất, công suất 2,5 tấn/giờ/dây chuyền. Giả sử tổng định phí dự án là 288 ngàn USD, biến phí/ tấn là 20 USD, giá bán/tấn là 50 USD. để giải quyết vấn đề thiếu vốn, Chủ đầu tư, nên: Dự án sản xuất sản phẩm X, năm 2008 là năm sản xuất kinh doanh đầu tiên. Dự báo tổng cầu hàng năm là 48.000 tấn, tổng cung = 16.500 tấn. Do điều kiện về vốn, dự án chỉ có khả năng nhập 4 dây ● Mua2dâychuyền ở năm2008,1dâychuyền ở 205 chuyền sản xuất, công suất 2,5 tấn/giờ/dây chuyền. năm 2009, 1 dây chuyền ở năm 2010 Giả sử tổng định phí dự án là 288 ngàn USD, biến phí/ tấn là 20 USD, giá bán/tấn là 50 USD. để giải quyết vấn đề thiếu vốn, Chủ đầu tư, nên: Dự án sản xuất sản phẩm X, năm 2008 là năm sản xuất kinh doanh đầu tiên. Dự báo tổng cầu hàng năm là 48.000 tấn, tổng cung = 16.500 tấn. Do điều kiện về vốn, dự án chỉ có khả năng nhập 4 dây 206 ● Mua 1 dây chuyền ở năm 2009 chuyền sản xuất, công suất 2,5 tấn/giờ/dây chuyền. Giả sử tổng định phí dự án là 288 ngàn USD, biến phí/ tấn là 20 USD, giá bán/tấn là 50 USD. để giải quyết vấn đề thiếu vốn, Chủ đầu tư, nên: Dự ánsảnxuấtsảnphẩmX,năm2008lànămsản xuấtkinhdoanh đầutiên.Dựbáotổngcầuhàng nămlà48.000tấn,tổngcung=16.500tấn.Do điều kiệnvềvốn,dựánchỉ cókhả năngnhập4dây 207 ● Mua 1 dây chuyền ở năm 2010 chuyềnsảnxuất,côngsuất2,5tấn/giờ/dâychuyền. Giả sử tổng địnhphídựánlà288ngànUSD,biến phí/tấnlà20USD,giábán/tấnlà50USD. để giải quyết vấn đề thiếu vốn, Chủ đầu tư, nên: Quản trị dự án đầu tư - EG37.010 23