Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3: Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án - Trịnh Thùy Anh

Thiết kế cơ cấu
tổ chức dự án
Các mô hình tổ chức dự án
Lựa chọn mô hình tổ chức dự án
Giám đốc dự án
Vị trí và trách nhiệm của giám đốc dự án
Tố chất cần thiết của giám đốc dự án
Xây dựng đội ngũ dự án

Đội ngũ dự án
Cấu thành đội ngũ dự án

Phát triển và lãnh đạo đội ngũ dự án 
 

pdf 22 trang hoanghoa 07/11/2022 3520
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3: Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án - Trịnh Thùy Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_du_an_chuong_3_thiet_ke_to_chuc_du_an_va.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3: Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án - Trịnh Thùy Anh

 1. Vị trí của giám • Trọng tâm đốc dự án Khách hàng • Điều hành phối hợp Cơ quan Tổ chức chính tài trợ phủ Tổ chức, Giám Cộng dịch vụ đốc dự đồng án Bộ phận chức LĐ trực năng Các nhà tiếp cung ứng Các nhà Tư vấn thầu
 2. Trách nhiệm của nhà quản trị DA Phục vụ Đáp ứng nhu cầu Quản trị sự thay khách hàng của khách hàng đổi Trách nhiệm Điều hành DA Phối kết hợp với toàn bộ quá theo mục tiêu các thành viên trình dự án Duy trì Quản lý thời gian, chi nguồn lực phí, chất lượng, rủi ro Trách nhiệm Vấn đề Đảm bảo hệ thống với công ty mẹ nguồn lực thông tin, báo cáo
 3. Tố chất của giám đốc dự án Kiến thức Phẩm chất Năng lực
 4. Kiến thức của giám đốc dự án Bề mặt kiến thức Kiến thức Kiến thức tổng hợp kỹ thuật kỹ thuật chuyên Bề mặt chuyên ngành kiến thức ngành tổng hợp Kiến thức quản lý Kiến thức quản lý . x
 5. Năng lực của giám đốc dự án Khả năng giao tiếp & thông tin Khởi xướng Năng lực Khả năng thương Làm gương lãnh đạo lượng & giải quyết khó khăn Huấn luyện Khả năng tiếp thị & quan hệ với khách Lắng nghe Năng lực ra Năng lực quyết định ngoại giao
 6. Phẩm chất của giám đốc dự án Phẩm chất Cởi mở, Ý chí, bình Linh hoạt, tính cách hướng ngoại tĩnh, kiên định thích ứng Phẩm chất Đạo đức Đạo đức đạo đức xã hội cá nhân
 7. So sánh giữa nhà QLDA và quản lý chức năng Nhà quản trị chức năng Nhà quản trị dự án Là chuyên gia giỏi Có kiến thức tổng hợp, hiểu biết trong lĩnh vực chuyên nhiều lĩnh vực, kinh nghiệm môn phong phú Thạo kỹ năng phân tích Có kỹ năng tổng hợp Giám sát kỹ thuật Tổ chức, phối hợp mọi bộ phận, chuyên sâu về lĩnh vực thành viên cùng hoàn thành DA Chịu trách nhiệm lựa Chịu trách nhiệm tổ chức, tuyển chọn công nghệ dụng, lập kế hoạch, hướng dẫn, quản lý dự án
 8. Đội ngũ: nghĩa là nhiều người làm những điều tôi nói
 9. Tinh thần tập thể Đội ngũ dự án Mục tiêu chung Nguyên tắc xây dựng đội ngũ Quyền lợi Trách nhiệm Ràng buộc Khích lệ Thưởng phạt rõ ràng Giúp đỡ Chỉ đạo Dung hòa các mối quan hệ
 10. Phát triển và lãnh đạo đội ngũ dự án Phát triển đội Đào tạo, Đánh giá, ngũ dự án Bồi dưỡng Khuyến khích Lãnh đạo đội Giám Dân Hỗ ngũ dự án sát chủ trợ Xây dựng văn Tinh thần Ý chí, Giúp đỡ, hóa đội ngũ tập thể nhiệt tình hỗ trợ Quản trị xung Cơ Rõ Thưởng đột chế ràng phạt Thỏ Xoa Hợp Bỏ Đối a dịu tác qua lập hiệp
 11. Các vấn đề mấu chốt • Mô hình tổ chức nào cho dự án của bạn? • Làm giám đốc dự án khó như thế nào? Phải làm những gì? • Đội ngũ dự án đóng vai trò gì trong sự thành công của dự án? Đội ngũ quan trọng hơn hay giám đốc dự án quan trọng hơn? Để phát triển đội ngũ phải làm thế nào?