Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 6: Mô hình kinh doanh chênh lệch giá APT - Phạm Hoàng Thạch

Mục tiêu học tập chương 6
1. Giới thiệu mô hình APT
2. So sánh APT và CAPM
3. Lý thuyết thị trường hiệu quả
4. Những nghiên cứu thực nghiệm 
Giới thiệu mô hình APT
• CAPM được phát triển bởi Sharpe, Lintner và Mossin. CAPM dựa
trên các giả định:
• Các nhà đầu tư phân tích danh mục dựa trên tối ưu hóa TSSL
và phương sai của danh mục
• TSSL của chứng khoán được quyết định chỉ bởi rủi ro hệ
thống
• Lý thuyết hữu dụng
• APT được phát triển bởi Stephen Ross
• Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá xuất hiện khi một nhà đầu tư
có thể kiếm lợi nhuận phi rủi ro mà không cần phải bỏ vốn đầu
tư 
pdf 10 trang hoanghoa 09/11/2022 1480
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 6: Mô hình kinh doanh chênh lệch giá APT - Phạm Hoàng Thạch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_danh_muc_dau_tu_chuong_6_mo_hinh_kinh_doan.pdf