Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 8: Danh mục đầu tư trái phiếu - Phạm Hoàng Thạch

Mục tiêu học tập chương 8
1. Nhắc lại về trái phiếu
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu
3. Đo lường độ rủi ro của giá trái phiếu
4. Các kỹ thuật bảo vệ danh mục trái phiếu 
Định nghĩa trái phiếu
• Trái phiếu là một chứng khoán nợ có thể chuyển nhượng được, có
thu nhập cố định và cho quyền lợi như nhau nếu giá trị danh nghĩa
giống nhau (tất cả trái chủ nắm giữ các quyền giống nhau về việc
hưởng lợi)
• Trái phiếu thường được giao dịch OTC thay vì giao dịch qua Sở
giao dịch. Ở Việt Nam phổ biến là trái phiếu chính phủ và trái phiếu
công ty
• Có 2 yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá trái phiếu:
 Yếu tố thời gian
 Yếu tố lãi suất 
pdf 10 trang hoanghoa 09/11/2022 1260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 8: Danh mục đầu tư trái phiếu - Phạm Hoàng Thạch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_danh_muc_dau_tu_chuong_8_danh_muc_dau_tu_t.pdf