Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hình thành dự án - Nguyễn Duy Long

Nội dung
• Các phương thức quản lý dự án đầu tư
xây dựng
• Các giai đoạn của một dự án xây dựng
• Nghiên cứu của chủ đầu tư
• Các yêu cầu của chủ đầu tư và mục tiêu
của dự án
• Xác lập qui mô của dự án
• Chiến lược thực hiện dự án 
Các phương thức QLDA XD (6/6)
• Các phương thức khác:
– Xây dựng/Vận hành/Chuyển giao (BOT)
– Xây dựng/Chuyển giao (BT)
– Xây dựng/Vận hành (BO)
– Xây dựng/Vận hành/Bảo trì (BOM)
– Xây dựng/Sở hữu/Vận hành (BOO)
– Xây dựng/Sở hữu/Vận hành/Chuyển giao
– Thiết kế/Xây dựng/Vận hành (DBO)
– Thuê/Sở hữu/Vận hành (LOO) 
pdf 17 trang hoanghoa 11/11/2022 980
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hình thành dự án - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_2_hinh_thanh_du_an_n.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hình thành dự án - Nguyễn Duy Long

  1. 9/14/2009 Các giai đo n DA và kh năng nh hư ng Chi phí ca các thay đi Kh năng nh hư ng và ri ro p Cao Th Hình thành DA Thi t k KT Thi t k KT Đu th u, Hp đng và Vn hành sơ b chi ti t cung ng thi công th , nghi m thu ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Hình Thành D Án CÁC CÔNG VI CCA CH ĐUTƯ ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
  2. 9/14/2009 Nghiên cu ca ch đu tư (1/2) • Là nghiên cu s cn thit phi đu tư và quy mô đu tư • Là mt công vic rt quan trng bi vì mc tiêu, ý đ, quan nim, kinh phí và thi gian thc hin d án đưc xác đnh l úc này s nh hưng đn giai đon thit k và thi công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Nghiên cu ca ch đu tư (2/2) • Mc đ chi tit ca nghiên cu ph thuc vào mc đ phc tp và tm quan trng ca d án • Phi đưa ra đưc: – Mc tiêu và yêu cu ti thiu v cht lưng d án – Mc vn đu tư và thi đim hoàn thành ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
  3. 9/14/2009 Các yêu cu ca ch đu tư và mc tiêu ca d án • Ch đu tư phi xác đnh đưc yêu cu và mc tiêu ca d án trưc khi d án có th bt đu • Quá trình đòi hi s tham gia ca nhiu ngưi • Ph i tách r i gi a “c n cái gì” và “mu n cái gì” • Yêu cu không rõ ràng => thay đi, phát sinh, vưt d toán, công vic làm đi làm li ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Xác lp qui mô ca d án • Đnh nghĩa: Xác đnh các hng mc và công vic cn làm đáp ng đưc yêu cu ca ch đu tư v d án • Mc đích: cung cp thông tin cn thit v công vic cn làm đ có th trin khai công vic kp thi tránh đưc nhng phát sinh tn kém • Xác đnh quy mô d án => lp đưc d toán và tin đ • Xác đnh quy mô d án ngay t khi bt đu d án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
  4. 9/14/2009 Ví d danh mc tóm tt các thông tin nh m xác đnh qui mô xây dng mt nhà máy (1/2) • 1. Tng quát: năng sut ca nhà máy, quy trình và mt bng b trí dây chuyn sn xut, phương thc nhp liu, sn phm, mc chi phí đu tư, mt bng công trình, d phòng cho vic m rng, các mi quan h đc bit • 2. S liu v đa đim xây dng: đưng sá, cơ s h tng, điu kin khí hu, điu ki n đt n n, v trí xây d ng, quyn s dng đt, không gian dùng đ xây d ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 Ví d danh mc tóm tt các thông tin nh m xác đnh qui mô xây dng mt nhà máy (2/2) • 3. Công trình: s lưng, hình dng, kích thưc ca mi hng mc, mc đ và mc đích s dng, yêu cu thông gió, cách nhit, cht lưng công tác hoàn thin, yêu cu v ch đu xe, yêu cu v phong cnh • 4. Nhng quy đnh: giy phép, quy chun và tiêu chun, an toàn, môi trưng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
  5. 9/14/2009 Th tc xin phép th c hi n d án theo quy đ nh • Báo cáo đu tư xây dng công trình • D án đu tư xây dng công trình • Báo cáo kinh t k thu t xây dng công trình Nh ng dng công trình ch yêu cu lp báo cáo kinh t k thu t xây dng là: – Công trình xây dng cho mc đích tôn giáo – Công trình dư i 7 t đng, phù hp vi quy ho ch phát tri n kinh t xã hi, quy ho ch ngành, quy ho ch xây dng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Ni dung ch yu ca báo cáo đu tư xây dng công trình • S cn thi t ph i đ u t ư, thu n l i, khó khăn • D ki n quy mô đ u t ư, đ a đi m và nhu c u s dng đ t • La ch n s ơ b công ngh k thu t • Hình th c đ u t ư, xác đ nh s ơ b tng m c đu t ư, th i gian th c hi n d án, ph ươ ng án huy đ ng v n, hi u qu kinh t , xã h i ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
  6. 9/14/2009 Ni dung ch yu ca d án đu tư xây dng công trình (1/2) Bao gm ph n thuy t minh và thi t k cơ s. Ni dung ch yu ca ph n thuy t minh là: • S cn thi t và mc tiêu đu tư • Mô t v quy mô, di n tích xây dng, phân tích la ch n k thu t, công ngh , công su t • Các gi i pháp th c hi n v gi i phóng mt bng, ki n trúc, khai thác d án, s dng lao đng, phân đo n và ti n đ th c hi n, hình th c qu n lý d án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 Ni dung ch yu ca d án đu tư xây dng công trình (2/2) • Đánh giá tác đ ng môi tr ư ng, các gi i pháp phòng ch ng cháy n , an ninh qu c phòng • Tng m c đ u t ư ca d án: ngu n v n, ti n đ cp v n, ph ươ ng án hoàn v n, các ch tiêu tài chính phân tích đánh giá hi u qu kinh t , xã h i ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
  7. 9/14/2009 Ni dung ch yu c a báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình • S cn thi t ph i đ u t ư, m c tiêu xây d ng • Đa đi m xây d ng, quy mô, công su t; c p công trình • Ngu n kinh phí, th i h n xây d ng hi u qu • Phòng ch ng cháy, n • Bn v thi t k thi công và d toán công trình ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 Chi n lư c d án • Hình th c th c hi n và qu n lý d án • Vai trò, trách nhi m các thành viên tham gia d án • Dng hp đng, ti n đ thi t k và ti n trình tri n khai thi công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17