Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Xác định chi phí dự án - Nguyễn Duy Long

Nội dung
• Giá trị theo thời gian của tiền tệ
• Phân tích lựa chọn dự án
• Chi phí dự án theo các giai đoạn của dự án
• Mức độ chính xác của dự toán
• Các loại dự toán
• Bảng giá của chủ thầu và hợp đồng thi công xây lắp 
Giá trị theo thời gian của tiền tệ (1/7)
• Giá trị thời gian của tiền tệ: sự thay đổi số lượng
tiền sau một khoảng thời gian (thời đoạn) nào đấy
• Lãi: là tiền người đi mượn trả cho người vay để có
quyền sử dụng vốn hay gọi là tiền thuê vốn để sử
dụng
• Lãi tức: tổng vốn lũy tích – vốn đầu tư ban đầu
• Lãi suất: là lãi tức biểu thị theo tỷ lệ % đối với số
vốn ban đầu cho một đơn vị thời gian (khoảng thời
gian tính lãi là: 1 tháng, 1 năm, 1 quý…) 
pdf 23 trang hoanghoa 11/11/2022 1260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Xác định chi phí dự án - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_3_xac_dinh_chi_phi_d.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Xác định chi phí dự án - Nguyễn Duy Long

 1. 9/18/2009 Ph ươ ng pháp t dư i lên (1/3) • Bt đu t mc dư i cùng (đáy) ca WBS, vi nh ng ng ư i s làm vi c đó • Chi phí đư c cng gp lên dn • Chi phí qu n lý, d phòng phí, và li nhu n ph i cng vào ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Ph ươ ng pháp t dư i lên (2/3) Bư c Cp t ch c Ngân sách đư c chu n b ti mi bư c 1 Qu n lý cp cao Đt các mc tiêu và la ch n các d án (khung cho ngân sách) 2 Qu n lý d án Đ cươ ng ngân sách chi ti t cho các d án gm chi phí nhân công, vt tư, th u ph , v.v. 3 Qu n lý ch c Ngân sách ư c kho ng cho mi năng đơn v ch c năng 4 Qu n lý cp cao Đi u ch nh và ch p thu n ngân sách dài hn kt hp t qui trình Ngu ồn: Shtub, Bard, và Globerson, 2005 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 2. 9/18/2009 Ph ươ ng pháp t dư i lên (3/3) Ưu đi m Nh ư c đi m Chính xác hơn, chi ti t hơn B qua mt công vi c có th dn đn sai sót ln Li ích ca s tham gia t các Mt nhi u th i gian chu n b cp qu n lý Nh ng ý ki n trái chi u có D toán có th gia tăng bt th gi i quy t c cp nào ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Khuynh hư ng trong làm ngân sách • Quan đi m khác nhau tùy vào cp qu n lý – Qu n lý cp cao có khuynh hư ng ư c giá th p, qu n lý cp th p có khunh hư ng ư c giá cao – Qu n lý cp th p có khuynh hư ng thêm d phòng tùy ti n, qu n lý cp cao có khuynh hư ng tùy ti n xóa chúng • Mu ch t: H thông nào cũng có th là trò ch ơi • Vì vy, ph i bi t trò ch ơi đó là gì ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 3. 9/18/2009 Ngân sách xây dng công trình theo các giai đo n ca d án CÁC LO I NGÂN SÁCH ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Các lo i ngân sách/chi phí • Tng mc đu tư • D toán công trình • Giá thanh toán D toán Chi phí xây lp • Vn đu tư đư c quy t toán Chi phí d phòng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 4. 9/18/2009 Tng mc đu tư • Tng mc đu tư (tng mc đu tư xây dng công trình): là khái toán chi phí ca toàn b d án đư c xác đnh trong giai đo n lp d án và là gi i hn chi phí ti đa ca d án đư c xác đnh trong giai đo n quy t đnh đu tư. Tng mc đu tư bao gm: chi phí xây dng, chi phí thi t b, chi phí đn bù gi i phóng mt bng, tái đnh cư, chi phí qu n lý d án, chi phí tư vn đu tư xây dng, chi phí khác và d phòng phí ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 D toán công trình • D toán công trình (d toán xây dng công trình): đư c xác đnh theo công trình xây dng c th , căn c trên cơ s kh i lư ng các công vi c xác đnh theo thi t k k thu t hay thi t k bn v thi công, nhi m v công vi c ph i th c hi n ca công trìnhvà đơn giá, đnh mc chi phí cn thi t đ th c hi n kh i lư ng. D toán công trình bao gm: chi phí xây dng, chi phí thi t b, chi phí qu n lý d án, chi phí tư vn đu tư xây dng, chi phí khác và chi phí d phòng. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 5. 9/18/2009 Giá thanh toán • Giá thanh toán: ph i phù hp vi lo i hp đng, giá hp đng và các đi u ki n trong hp đng. Đi vi hp đng tr n gói, giá thanh toán đư c xác đnh theo giá khoán gn trong hp đng. Đi vi hp đng theo đơn giá c đnh, thanh toán theo đơn giá c đnh và kh i lư ng th c t đư c nghi m thu. Đi vi hp đng theo giá đi u ch nh, thanh toán theo kh i lư ng công vi c hoàn thành đư c nghi m thu và đơn giá đã đư c đi u ch nh theo quy đnh ca hp đng. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Chi phí đu tư đư c quy t toán • Vn đu tư đư c quy t toán: là toàn b chi phí hp pháp đã th c hi n trong quá trình đu tư xây dng công trình và đưa d án vào khai thác s dng. Chi phí hp pháp là chi phí đư c th c hi n trong ph m vi thi t k, d toán đã đư c duy t ho c là chi phí đã đư c th c hi n đúng vi hp đng đã đư c ký kt, phù hp vi quy đnh ca pháp lu t. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 6. 9/18/2009 Tng mc đu tư Tng mc đu tư Chi phí xây Chi phí Chi phí đn Chi phí Chi phí Chi phí tư D phòng dng thi t b bù QLDA khác vn phí Vn LĐ cho SX Lãi vay ngân hàng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 D toán công trình Tng mc đu tư Chi phí xây Chi phí Chi phí Chi phí Vi LĐ cho Chi phí tư dng thi t b đn bù QLDA SX vn Chi phí tr c ti p Chi phí chung Thu nh p ch u thu Chi phí nhà tm Chi phí GTGT ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 7. 9/18/2009 Xác Đnh Chi Phí ca D Án Đ CHÍNH XÁC CAD TOÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 Xác đnh chi phí ca d án • Ư c tính chi phí th c hi n d án là r t quan tr ng trong công tác qu n lý d án • Ch đu t ư lp d trù kinh phí đ u t ư ca d án sau khi xác đ nh quy mô c a d án • Đơn v thi t k có trách nhi m kh ng ch chi phí thi t k và thi công trong ph m vi kinh phí đu t ư d trù ban đ u • Thay đ i quy mô hay kinh phí đ u t ư ph i do ch đu t ư quy t đ nh ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 8. 9/18/2009 Đ chính xác ca d toán án án a d a d Chi phíChi c Chi phíChi c Th i gian Th i gian Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 Đ chính xác ca d toán (1/2) • D phòng phí tiđatheoquyđnh là 10% • Công trình dân dng: – Khi ch ưa có thi t k +40% đn -20% – Khi có thi t k sơ b +25% đn -10% – Khi đã có thi t k chi ti t +10% đn -5% • Công trình khác – Khái toán ±50% – Xác đnh đư c thi t b chính và dây chuy n sn xu t ±35% – Sau khi đã tri n khai bn v chi ti t – Hoàn ch nh thi t k k thu t chi ti t ph i ≤ ±10% ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 9. 9/18/2009 Đ chính xác ca d toán (2/2) Yếu tố chính Yếu tố th ứ cấp Lo i Mc đ xác Mc đích Ph ươ ng pháp lu n Kho ng N lc (Class) đnh giá tr chu n b Lo i 5 < 2% Sàng lc hay tính Xác su t ho c nh n 4 to 20 1% kh thi đnh Lo i 4 1%- 15% Nghiên cu sơ Ch yu xác su t 2 to 12 2%-4% phác hay kh thi Lo i 3 10%-40% Duy t ngân sách Kt hp nh ưng ch 2 to 6 3%-10% hay ki m soát yu xác su t Lo i 2 30%-70% Ki m soát hay đu Ch yu tt đnh 1 to 3 5%-20% th u Lo i 1 50%-100% D toán ki m tra Tt đnh 1 10%-100% hay đu th u Ngu ồn: AACEI, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 37 Biên so n bi GVC ThS Đ Th Xuân Lan CÁC LO ID TOÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 10. 9/18/2009 Xác đnh sơ b kinh phí đu tư ca bên ch đu tư • Giá tr tng mc đu tư đư c xác đnh theo: – Thi t k cơ s ca d án – Tính theo di n tích hay công su t s dng ca công trình – Tính theo cơ s s li u các d án có ch tiêu kinh t k thu t tươ ng t ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 Chi phí thi t k ca d án • Khoán gn • Ti n lươ ng nhân vi h s • T l ph n trăm ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20
 11. 9/18/2009 Giá th uthicôngvàhp đng thi công • Ph thu c vào mc đ hoàn ch nh ca thi t k và mc đ chia x ri ro gi a nhà th u và ch đu tư ph ươ ng th c thanh toán chi phí thi công – Hp đng chi phí c đnh (hp đng theo giá tr n gói và hp đng theo đơn giá) – Hp đng thanh toán theo th c chi ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 41 Giá th uthicôngvàhp đng thi công • Giá d th u: giá tr thi công xây l p c a công trình hay h ng m c công trình do nhà th u ghi trong đ ơn d th u thu c h sơ d th u • Giá đ ngh trúng th u: là giá do bên m i th u đ ngh trên c ơ s giá d th u c a nhà th u đư c l a ch n trúng th u sau khi đã s a l i va hi u ch nh sai l ch • Giá trúng th u: là giá đ ư c phê duy t trong k t qu la ch n nhà th u và th ư ng là c ơ s đ th ươ ng th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 42 21
 12. 9/18/2009 Các hình th c đnh giá hp đng (1/2) • Hp đng tr n gói: Nhà th u th c hi n công vi c vi mt kho n ti n c đnh, ch p nh n ri ro khi kh i lư ng công vi c th c t vư t quá yêu cu, khi có khó khăn hay phát sinh kh i lư ng công vi c, ph i da vào đi u kho n trong hp đng đ thanh toán các phát sinh. • Hp đng theo đơn giá: Ch đu tư /đơn v tư vn ư c tính kh i lư ng công vi c, nhà th u đưa ra đơn giá thi công và có trách nhi m th c hi n công vi c vi đơn giá đã đưa ra dù trong th c t có bt c s thay đi nào ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 43 Các hình th c đnh giá hp đng (2/2) • Hp đng bi hoàn chi phí (Hp đng thanh toán theo th c chi): Nhà th u đư c thanh toán chi phí thi công ca d án căn c vào kh i lư ng và chi phí thi công th c t cng vi mt kho n chi phí dch v. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 44 22
 13. 9/18/2009 Các hình th c đnh giá hp đng (2/2) • S tr li và trình bàyrõ hơn trong Ch ươ ng 7 – Giai Đo n Thi Công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 45 Biên so n bi GVC ThS Đ Th Xuân Lan CÁC HÌNH TH CHPĐNG TRONG ĐI U KI N VI T NAM ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 46 23