Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Giai đoạn thi công - Nguyễn Duy Long

Nội dung 
• Các điều kiện trong giai đoạn thi công
• Khái niệm về hợp đồng
• Các loại hợp đồng xây dựng
• Công tác đấu thầu
• Các chủ đề khác
– Kiểm tra chất lượng
– Giải quyết tranh chấp
– Vấn đề an toàn lao động
– Quản lý những thay đổi phát sinh
– Quản lý tài nguyên 
Các điều kiện 
• Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật không có lỗi và đáp
ứng yêu cầu của chủ đầu tư và phù hợp với các
tiêu chuẩn và qui chuẩn ngành
• Kinh phí chấp nhận được:
– mức kinh phí mà chủ đầu tư có thể đáp ứng được
– nhà thầu có thể làm được với mức lợp nhuận hợp lý
• Tiến độ hợp lý:
– khoảng thời gian đủ ngắn đáp ứng được nhu cầu của
chủ đầu tư
– đủ dài để nhà thầu thi công có thể thực hiện công
việc 
pdf 22 trang hoanghoa 11/11/2022 840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Giai đoạn thi công - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_7_giai_doan_thi_cong.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Giai đoạn thi công - Nguyễn Duy Long

 1. 9/9/2009 Qui trình đu th u ca ch đu tư • Lp k ho ch đu th u • Lp h sơ sơ tuy n nhà th u • Sơ tuy n nhà th u • Chu n b h sơ mi th u • Thông báo /gi th ư mi th u • Chu n b h sơ d th u • Nh n h sơ d th u • Đánh giá th u • Công b và ký hp đng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Các hình th c la ch n nhà th u • Đu th u rng rãi: Tr ư c khi phát hành h sơ mi th u, ph i thông báo mi th u theo quy đnh • Đu th u hn ch : Mi ti thi u 5 nhà th u tham gia d th u • Ch đnh th u ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 2. 9/9/2009 Các ph ươ ng th c đu th u • Đu th u mt giai đo n • Đu th u hai giai đo n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Ph ươ ng pháp đánh giá th u (1/2) • Tiêu chí đánh giá: – Đánh giá v kinh nghi m và năng lc nhà th u – Đánh giá v mt k thu t – Đánh giá v giá • Trình t: – Đánh giá sơ b: ki m tra tính hp l ca h sơ d th u – Đánh giá chi ti t: đánh giá v mt k thu t và tài chính ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 3. 9/9/2009 Ph ươ ng pháp đánh giá th u (2/2) Tính hp l ca h sơ d th u Có đáp ng Có trách nhi m (responsive) (responsible) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Th tc chung v đu th u ca nhà th u Bn v và qui đnh k thu t Kh o sát hi n tr ư ng Nghiên cu Tng quan Nghiên cu v ch đu tư, lao đng, và các ngu n cung ng Khám phá các yu t khác trong khu vc WBS Phân tích Kh i lư ng Bóc kh i lư ng i gian Bi n pháp thi Tài nguyên Nghiên cu k thu t Nghiên cu năng su t lao đng công Th i gian a chi phí/th Chi phí v t t Xác đnh chi Chi phí tr c ư Chi phí nhân công phí ti p Chi phí máy thi công ng gi Lp ti n đ Chi phí qu n Chi phí công tr ư ng Cân b K ho ch công tr ư ng lý ca DA Chi phí văn phòng Tóm tt Giá th ầu Phí hp đng Li nhu n và d phòng Chi n lư c đu th u Phân tích ru ro ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 4. 9/9/2009 Giai Đo n Thi Công CÁC CH Ủ ĐỀ KHÁC ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 Bí quy t đ d án thành công • Có mt cán b giám sát thi công có năng lc đi di n cho ch đu tư và đơn v thi t k • Có mt ti n đ thi công rõ ràng • Có mt h th ng ki m soát d án • Giao ti p thu n ti n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 5. 9/9/2009 Ki m tra ch t lư ng (1/2) • Ch t lư ng công trình ph thu c ph n ln vào cách th c ki m soát quá trình thi công, là trách nhi m ca tt c các bên tham gia, đc bi t là ca nhà th u • Mc đích ca vi c ki m tra ch t lư ng: đm bo công vi c đư c th c hi n theo yêu cu hp đng. • Cách th c th c hi n: đánh giá tay ngh công nhân, thí nghi m vt li u, giám sát xem công vi c có đáp ng yêu cu thi t k không. • Xu hư ng: nhà th u thi t lp và duy trì mt h th ng giám sát, th nghi m và báo cáo, ch đu tư theo dõi k ho ch giám sát ch t lư ng thi công và th c hi n nh ng đt ki m tra ti hi n tr ư ng. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Ki m tra ch t lư ng (2/2) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 6. 9/9/2009 Gi i quy t tranh ch p • Các bên tham gia d án (nhà th u, ch đu tư, đơn v thi t k và đơn v tư vn) luôn có nh ng bt đng, tranh ch p ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 Các ph ươ ng th c gi i quy t tranh ch p Cao X phúc th m (appeal) v p X sơ th m (trial) v Phân x (arbitration) t tranh ch v Hòa gi i (mediation) v v i quy Dàn xp công bng (equitable settlement) Chi phíChi gi Th ư ng lư ng Th p (negotiation) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 7. 9/9/2009 An toàn lao đng (1/5) Ngu ồn: VietNamNet, 2007; ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 An toàn lao đng (2/5) • Là mt ph n vi c quan tr ng trong qu n lý d án xây dng vì liên quan đn chi phí, trách nhi m pháp lý và uy tín ca công ty. • An toàn lao đng ph i là mt nhân t cn đư c xem xét trong mi giai đo n thi t k và thi công. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 8. 9/9/2009 An toàn lao đng (3/5) • Các quy đnh v an toàn ph i đư c tt c các bên liên quan đn d án nh ư ch đu tư, đơn v thi t k, nhà th u thi công, và công nhân tôn tr ng và th c hi n • Năng su t lao đng và an toàn lao đng là hai yu t làm cho công vi c hi u qu • Nên xem an toàn lao đng là mt ph n vi c quan tr ng trong qu n lý d án đánh giá th u thông qua yu t tài chính, k thu t và th c hi n an toàn lao đng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 An toàn lao đng (3/5) Qui đnh Th c hi n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 9. 9/9/2009 An toàn lao đng (5/5) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 37 Thay đi và qu n lý thay đi (1/2) • Thay đi là s khác bi t v qui mô công vi c, cách th c hi n, hay đi u kho n th ươ ng mi • Ri ro không th gi m thi u, ch có th chuy n qua bên khác • Ri ro nên chuy n cho bên có kh năng đm đươ ng nh t thay vì cho bên có kh năng gánh ch u nh t • Tt c ri ro cu i cùng tr v vi ch đu tư • Ngôn ng hp đng không rõ ràng hay không công bng có khuynh hư ng to thu n li cho nhà th u ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 10. 9/9/2009 Thay đi và qu n lý thay đi (2/2) • Ch đu tư, đơn v thi t k và nhà th u thi công đu có th đưa ra nh ng thay đi • Ph i có bi u mu đ ngh phát sinh, ph i đư c ký duy t và lưu gi • Lp danh mc các kho n đ ngh phát sinh, xem xét s cn thí t và chi phí phát sinh • Mt trong nh ng đi m yu nh t trong qu n lý xây dng Vi t Nam ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 Các lo i thay đi • Ch m tr và thúc đy ti n đ • Sai sót và thi u sót • Phát tri n thi t k • Đi u ki n công tr ư ng khác • Ch m dt hp đng cho thu n ti n • Ch đu tư th t bi trong th c hi n • Di n gi i (representations) • Chi phí tr c ti p, gián ti p, và do nh hư ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20
 11. 9/9/2009 Nguyên lý ca h th ng qu n lý thay đi 2. 1. Phát Khuy n hi n s 5. thay đi khích 3. Ci ti n văn hóa Đánh giá liên tc thay đi s thay t các cân đi bài hc bng 4. Th c thi s thay đi ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 41 Qu n lý tài nguyên (1/3) • Nhân công: công nhân làm vi c không hi u qu là do không đ ư c h ư ng d n, v n chuy n v t t ư ch m tr , không cung c p d ng c và thi u giám sát cn có k ho ch rõ ràng • Thi t b thi công: s lư ng và lo i thi t b thi công ph thu c vào b n ch t c a d án, thi u thi t b thi công s nh h ư ng đáng k đn ti n đ th c hi n d án ph i có k ho ch s dng máy thi công cho toàn b d án d trù c th i gian b o trì máy và th i gian máy h ng ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 42 21
 12. 9/9/2009 Qu n lý tài nguyên (2/3) • Vt tư: chi m t l đáng k trong chi phí th c hi n d án, ch m cung ng vt tư là nguyên nhân chính ca vi c ch m ti n đ ph i có h th ng qu n lý vt tư, xác đnh nhu cu, cung cp, bo qu n và phân ph i đ có th đáp ng nhu cu s dng vt tư đúng ch t lư ng và kp th i. K ho ch s dng vt tư ph thu c quy mô công trình, v trí công trình, dòng ti n t, quy trình cung ng và ti p nh n vt tư • Th u ph : ph i xác đnh quy mô, chi phí và th i gian th c hi n công vi c, mi quan h công vi c ca các nhà th u ph ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 43 Qu n lý tài nguyên (3/3) Thi u giám sát, ch nh tâm thép ct tùy ti n Ph i ch nh tâm ct thép ct li ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 44 22