Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel - Nguyễn Quốc Hùng

 DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÀ GÌ ?
 Hồ sơ dự tính tổng số kinh phí, vật tư, nhân công, ca xe máy
 Để đầu tư hoàn thành một công việc, hạng mục công trình,
một công trình hay một dự án xây dựng 
KẾT CẤU CỦA DỰ TOÁN
 Thuyết minh(quy mô, ĐM, ĐG, VB chế độ)
 Bảng tiên lượng (KL phải thi công)
 Phân tích vật liệu, nhân công, xe máy
 Phân tích đơn giá(tiền VL,NC,Xm cho 1 ĐVCV)
 Dự tóan chi tiết (Tổng chi phí VL,NC,XM cho CT)
 Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
 Tổng hợp dự tóan (Tổng mức đầu tư)
 Tổng hợp vật liệu, nhân công, xe máy 
pdf 56 trang hoanghoa 10/11/2022 960
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel - Nguyễn Quốc Hùng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_lap_du_toan_xay_dung_cong_trinh_bang_excel_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel - Nguyễn Quốc Hùng

 1. QUÁ TRÌNH LẬP DỰ TOÁN
 2. CÁC CÁCH TẠO LẬP DỰ TOÁN  Phần mềm dự toán  Nhanh chóng, ít tốn công  Phụ thuộc bản quyền, trục trặc khó xử lý  Tốn tiền mua bản quyền, sử dụng có điều kiện  Tự lập bằng Excel  Phải có kiến thức về xây dựng  Tường minh, dễ kiểm soát  Không tốn tiền bản quyền, làm được mọi lúc, mọi nơi  Dễ điều chỉnh, không cần làm lại từ đầu
 3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN . Tính đúng, tính đủ, không trùng lặp . Có công việc là phải có chi phí . Chi phí phải phù hợp với nội dung công việc . Tuân thủ các quy định của Nhà nước
 4. Các yêu cầu đối với người lập dự toán 1- Hiểu biết chuyên môn, biết trình tự và nội dung phải làm khi thi công, biết bóc tách khối lượng từ hồ sơ thiết kế. 2- Nắm được định mức xây dựng, cách xác định đơn giá vật liệu, nhân công, xe máy. Cập nhật các quy định của cơ quan quản lý xây dựng về công tác đầu tư xây dựng 3- Có trình độ sử dụng vi tính, chủ yếu là bảng tính excel
 5. on peut perdre sa jeunesse, comme on perd une clé, Ta có thể mất tuổi trẻ, như làm mất chìa khóa
 6. . Tài liệu do Nhà nước ban hành, thống nhất áp dụng trong cả nước . Quy định về thành phần hao phí VL,NC, ca máy cho mỗi đơn vị KL công việc . Có định mức cho từng loại hình xây dựng : làm mới, sửa chữa, xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thí nghiệm vật liệu . Có định mức cho các loại hình công việc: xây dựng, cấp thoát nước, điện, cây xanh, chiếu sáng, thủy lợi . Có định mức cho các vùng : biên giới, hải đảo
 7. MẪU ĐỊNH MỨC 1776/BXD-VP
 8. ĐỊNH MỨC 1776/BXD-VP CHUYỂN SANG FILE EXCEL AF.61521 Cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng VËt liÖu Đ­êng kÝnh cèt thÐp ≤ 18 mm ThÐp trßn kg 1020 ChiÒu cao ≤4 m D©y thÐp kg 14,28 Que hµn kg 4,7 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 10,04 M¸y thi c«ng M¸y hµn 23KW ca 1,133 M¸y c¾t uèn 5KW ca 0,32 M¸y vËn thăng 0,8T ca - VËn thăng lång 3T ca - CÈu th¸p 25T ca - CÈu th¸p 40T ca - M¸y kh¸c %
 9. AG.11710 Bª t«ng VËt liÖu 3 dÇm cÇu, Vữa m 1,015 DÇm ®Æc (chö T, I) VËt liÖu kh¸c % 0,5 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,2 M¸y thi c«ng Ví dụ: Định mức 1776 M¸y trén 250 l ca 0,095 M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,25 M¸y ®Çm bµn 1 KW ca 0,25 M¸y kh¸c % 15 ĐỊNH MỨC VỮA BÊ TÔNG C3347 Maùc beâ toâng =400 -Xi maêng PC40 kg 455 -Caùt vaøng m3 ,0 446 -Ñaù daêm 1x2 m3 ,0 8 -Nöôùc lít 181 -Phuï gia hoùa deûo
 10. ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC
 11. MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN LẬP DỰ TỐN . Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình . Thông tư sô 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình . Thông tư 18/2008/TT-BXD hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT- BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng . Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Tham khảo thêm hông tư số 06/2005/TT-BXD) . Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập dự tóan . Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, phụ cấp lương . Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp . Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
 12. TÍNH ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH GIÁ CHI PHÍ CHI PHÍ GIÁ MUA VẬT LIỆU = + VẬN CHUYỂN + BỐC XẾP CƯỚC KHỐI LƯỢNG HỆ SỐ BEN (Quy định của THAY BỐC XẾP (Đơn vị Tấn) * Nhà nước) Hs ben=1,15 The image cannot BẬCbe displayed. HÀNG Your CỰ LY computer may not TỶhave TRỌNG enough me LOẠI ĐƯỜNG
 13. CƯỚC VẬN CHUYỂN  Đường sông : Khối lượng-cự ly-Bậc hàng-lọai sông  ínhT cho soâng caáp ,1 phaân chia theo baäc haøng ( chia ra 3 baäc). ôùiV km30 ñaàu coù 1 giaù cöôùc( ñ/aán),T töø Km thöù 31 trôû ñi coù giaù cöôùc cho moãi Km ( ñ/aánT . Km). oângS loaïi 2 hoaëc ñöôøng bieån ñöôïc nhaân heä soá vaøo giaù vaän chuyeån.  Đường ô tô: Giaù cöôùc oâ toâ phaân chia theo loaïi ñöôøng vaø cöï ly vaän chuyeån. Giaù cöôùc tính vôùi haøng baäc 1.  aùcC haøng baäc cao hôn ñöôïc nhaân theâm vôùi heä soá  Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2: được tính bằng 1,1 lần cước hàng bậc 1  Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3: được tính bằng 1,3 lần cước hàng bậc 1  Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4: được tính bằng 1,4 lần cước hàng bậc 1
 14. Thí dụ : Vận chuyển bằng ô tô: XM, đá 1x2; cát vàng; cự ly 45Km, trong đó 15 Km đường loại 1; 10Km loại 3; 20Km loại 4. (Bốc xếp 1 đầu : 20.000 đ/T và 20.000 đ/m3) Biết : XM là hàng bậc 3, hệ số BH= 1,3; đá 1x2 hàng bậc 2 HSBH=1,1, tỷ trọng 1,5T/m3; cát vàng hàng bậc 1, HSBH=1,0, tỷ trọng 1,4 T/m3. Cự ly 45Km có cước loại 1: 804 đ; cước loại 3: 1.406 đ; cước loại 4 : 2.084 đ. LẬP BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LiỆU ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH Thành tiền = HsBH * Tỷ trọng * Hs ben*(Squãng đường*cước) + Giá mua (+ CP bốc xếp)  Khi Hs ben >1 thì không tính bốc xếp (Bốc xếp =0) TênVL Đổ ben Cước Cước Cước Cước Cự Cự ly Cự ly Cự ly trọng VC BH HS CP Tỷ L1 L3 L4 L1 L3 L4 Hs Giá mua Thành tiền XM 1,3 1,0 15 10 20 804 1406 2084 88140 1,0 1.450.000 1.558.140 Cát 1,0 1,4 15 10 20 804 1406 2084 94920 1,15 150.000 259.158 vàng Đá 1,1 1,5 15 10 20 804 1406 2084 111870 1,15 320.000 448.650 1x2
 15. Thí dụ Vận chuyển đường sông: XM: 1.450.000 đ/T, đá hộc: 120.000 đ/m3; cát vàng: 150.000đ/m3; cự ly 45Km, Bốc xếp 1 đầu : 20.000 đ/T và 20.000 đ/m3. Biết : XM là hàng bậc 3, tỷ trọng 1,5T/m3; cát vàng hàng bậc 1, tỷ trọng 1,4 T/m3 30Km đầu cước hàng bậc 1 là 19.700đ; hàng bậc 2: 21.600đ; hàng bậc 3: 23.900đ Cự ly còn lại: Bậc 1: 135 đ/T.Km; bậc 2: 148 đ/T.Km; bậc 3 : 162 đ/T.Km. Thành tiền = Giá mua + Tỷ trọng*[Cước 30Km+ (Cự ly-30Km)*cước]+CP Bốc xếp XM = 1.450.000+1,0*(23.900+15*162)+20.000 = 1.496.330 đ/T Cát vàng = 150.000+1,4*(19.700+15*135)+20.000 = 197.725 đ/m3 Đá hộc = 120.000+1,5*(21.600+15*148)+20.000 = 163.820 đ/m3
 16. ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG = LƯƠNG NGÀY CÔNG LƯƠNG The image cannot be The image cannot be TheHỆ image SỐ cannot be CÁCThe image KHOẢN cannot be LƯƠNGdisplayed. YourNGÀY TỐIdisplayed. THIỂU Your displayed. Your displayed. Your computer may not = computer may not * BẬCcomputer LƯƠNG may not + computerPHỤ CẤP may not have enough memo haveNGÀY enough memo have enough memo have enough memo LƯƠNG TỐI THIỂU NGÀY = LƯƠNG TỐI THIỂU THÁNG / 26 NGÀY Lương tối thiểu : Nhà nước quy định, hiện áp dụng Nghị định 103/2012/NĐ-CP HỆ SỐ BẬC LƯƠNG : THEO NGHỊ ĐỊNH 205/2004/NĐ-CP NGÀY 24/12/2004 Công nhân xây dựng : gồm 3 nhóm, 7 bậc Lương cơ bản = Lương tối thiểu ngày * Hệ số bậc lương CÁC KHOẢN PHỤ CẤP : Phụ cấp lưu động : 20% LTT Phụ cấp không ổn định SX : 10% LCB Phụ cấp lương phụ : 12% LCB Phụ cấp khoán : 4% LCB
 17. Lương tối thiểu: 2.000.000 Đồng Phụ cấp lưu động 20% Phụ cấp không ổn định sx 10% Phụ cấp lương phụ 12% Chi phí khoán 4% ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP HỆ SỐ LTT Không ổn CP khoán cho LƯƠNG NGÀY Lưu động định SX Lương phụ CN SốT BẬC ( 26 ngày ) LCB T LƯƠNG 20%LTT 10%LCB 12%LCB 4%LCB Tổng 1 3,0/7 2,16 76.923,08 166.153,85 15.384,62 16.615,38 19.938,46 6.646,15 224.738,46 2 3,5/7 2,36 76.923,08 181.153,85 15.384,62 18.115,38 21.738,46 7.246,15 243.638,46 3 4,0/7 2,55 76.923,08 196.153,85 15.384,62 19.615,38 23.538,46 7.846,15 262.538,46 4 4,5/7 2,78 76.923,08 213.846,15 15.384,62 21.384,62 25.661,54 8.553,85 284.830,77 5 5,0/7 3,01 76.923,08 231.538,46 15.384,62 23.153,85 27.784,62 9.261,54 307.123,08 6 5,5/7 3,29 76.923,08 252.692,31 15.384,62 25.269,23 30.323,08 10.107,69 333.776,92 7 6,0/7 3,56 76.923,08 273.846,15 15.384,62 27.384,62 32.861,54 10.953,85 360.430,77 8 6,5/7 3,88 76.923,08 298.461,54 15.384,62 29.846,15 35.815,38 11.938,46 391.446,15 9 7,0/7 4,2 76.923,08 323.076,92 15.384,62 32.307,69 38.769,23 12.923,08 422.461,54
 18. LẬP BẢNG ĐƠN GIÁ CA MÁY GIÁ CA MÁY CHI PHI KHẤU HAO KHẤU HAO CHI PHÍ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU THỢ CƠ BẢN + SỬA CHỮA + + + KHÁC NĂNG LƯỢNG ĐiỀU KHIỂN G x K NLNL = ĐMNL * ĐGNL KCB khcb Kkhcb ; Kkhsc – hệ số khấu hao Do Nhà nước quy định Sn CP KHÁC = 5% S Các CP G x K KSCL khsc Sn G – Giá tính khấu hao G = Giá mua – Giá trị thu hồi Luong x12 PDK  270
 19. TÀI LIỆU ĐỂ ĐO BÓC KHỐI LƯƠNG: 1- Bản vẽ thiết kế kết cấu 2- Thuyết minh công nghệ xây dựng 3- Khối lượng thiết kế và khối lượng suy diễn: - KLTK : Tính toán từ kích thước thiết kế : Bê tông , cốt thép - KLSD : Người lập dự toán tính ra: ván khuôn, đào đất hố móng CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG: 1- Theo trình tự bản vẽ 2- Theo trình tự thi công 3- Theo bộ phận công trình (hợp lý nhất) NHỮNG SAI SÓT THƯỚNG GẶP KHI ĐOBÓC KHỐI LƯỢNG: 1- Bỏ sót công việc: do không nắm được công nghệ xây dựng 2- Nhầm lẫn đơn vị đo : đào, đắp đất thủ công : m3; đào, đắp đất bằng máy : 100m3 ván khuôn : 100m2; bê tông : m3; cốt thép : Tấn 3- Tính trùng lặp, hoặc bỏ sót : các kết cấu giao nhau, các kết cấu giống nhau 4- Nhầm mã hiệu định mức : sang công việc khác, có hao phí khác đi
 20. BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP TRÒN oáS löôïng roïngT löôïng (Kg) hieàuC Kyù hieàuC oáS Ñ.kính thanh oáS daøi hieä aïngH muïc daøi oáS caáu m m trong 1 C löôïng oaøT toaøn hoC 1 meùt oaønT boä u 1 t hanh kieän aáu n boä boä kieän 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taïi choã Laép gheùp Chú ý: - Phân ra cốt thép cho kết cấu đổ tại chỗ và cốt thép cho kết cấu đúc sẵn vì định mức gia công, lắp đặt chúng khác nhau - Sau khi có kết quả phải tổng hợp riêng cho 3 nhóm : f 18 vì đơn giá và định mức gia công, lắp đặt chúng khác nhau - Đơn vị tính bằng tấn
 21. BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP HÌNH Kyù aïngH muïc Daøi roïngT oáS löôïng roïngT löôïng (Kg) hieu (m) löôïng 1m aáuC kieän oaønT aáuC oaønT boä ( kg/m) boä kieän 1 2 3 4 5 6 7 8 Đơn vị tính : Tấn Trọng lượng 1md tra theo bảng thép hình
 22. BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP BẢN Kích thước chi tiết (m) oáS löôïng Trọng lượng (Kg) TT Hạng mục Dài Rộng Dày aáuC oaønT boä Chi tiết Toàn bộ (mm/1000) (mm/1000) (mm/1000) kieän Đơn vị tính : Tấn Trọng lượng đơn vị của thép là 7850 kg/m3 Số lượng toàn bộ = số chi tiết * số cấu kiện Trọng lượng chi tiết = Dài * Rộng * Dày * 7850 Trọng lượng toàn bộ = trọng lượng chi tiết * số lượng toàn bộ
 23. BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG, KHỐI XÂY TT aïngH muïc Kích thöôùc (m) oáS löôïng heåT tích (m3) Daøi Roäng Ca o aáuC oaønT Ñôn vò oaønT boä kieän boä Taïi choã Laép gheùp Chú ý: - Phân ra kết cấu bê tông đổ tại chỗ và kết cấu bê tông lắp ghép vì định mức thi công chúng khác nhau - Phân ra các loại bê tơng cĩ mác khác nhau và cỡ đá khác nhau - Khối xây phân ra các loại chiều dày 30cm; chiều cao 50m
 24. BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG VÁN KHUÔN TÔ, SƠN, QUÉT VÔI, ỐP, LÁT Kích thước (m) Số lượng Diện tích (m2) TT Hạng mục Dài (m) Rộng (m) Cấu kiện Toàn bộ Cấu kiện Toàn bộ Chú ý: - Phân ra ván khuôn gỗ và ván khuôn thép riêng vì định mức thi công chúng khác nhau - Phải tổng hợp khối lượng ván khuôn theo 100m2 vì đơn vị áp dụng trong định mức là 100m2
 25. TÍNH KHỐI LƯỢNG HỐ ĐÀO, KHỐI ĐẮP V= H/6 . [ a.b + (c+a).(d+b) + d.c] Trong đó : d a – Chiều dài cạnh đáy c b – Chiều rộng cạnh đáy H c – Chiều dài miệng hố b d – Chiều rộng miệng hố a H – Chiều sâu hố đào
 26. TÍNH KHỐI LƯỢNG KHỐI ĐẮP CÓ MÁI DỐC ( TƯ NÓN MỐ) h3 V . 3 m.n Trong đó : 1/m 1/n h h – Chiều cao đắp h m – Độ nghiêng mái dốc cạnh đường h/m h/n n – Độ nghiệng mái dốc trước mố h/m h/n
 27. BẢNG TÍNH EXCEL
 28. LỆNH CHÈN (Insert), CHÉP (Copy), DÁN(Past)
 29. LỆNH LẤY TỔNG CÓ ĐIỀU KIỆN (Sumif)
 30. ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI, ĐỊA CHỈ TUYỆT ĐỐI
 31. -Bảng thống kê khối lượng công việc phải thực hiện -Mã hiệu phải phù hợp với nội dung công việc của Định mức -Đơn vị tính phải phù hợp với đơn vị của Định mức ÛBA NG TIEÂN LÖÔÏNG ÏHA NG MUÏC : ÁCHE ÏTA O ÏCO C BTCT oáS TT Maõ hieäu ÑM aïngH muïc coâng vieäc Ñôn vò Khoái löôïng 1 AG.13111 Gia coâng coát theùp coïc d 18 aánT 29,507 4 AI.12111 Gia coâng laép ñaët theùp baûn aánT 9,670 5 AI.13111 Gia coâng laép ñaët theùp hình aánT 0,691 6 AG.31121 Gia coâng laép ñaët vaùn khuoân coïc 100m2 10,157 7 AG.11110 eâB toâng coïc M,300 ñaù x1 ,2 suït 6-8 m3 317,520
 32. BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ NHÂN CÔNG, XE MÁY - Copy từ Bảng tiên lượng - Giá trị khối lượng được link từ Bảng tiên lượng - Thêm 2 cột : “Định mức” và “KL yêu cầu” -Copy định mức (VL, NC, XM),chèn bằng Insert coped cells BAÛNG PHAÂN ÍT CH VL-NC -MAÙY HAÏNG MUÏC : CHEÁ TAÏO COÏC BTCT Maõ hieäu Khoái Ñònh Khoái löôïng Số TT ÑM Haïng muïc coâng vieäc Ñôn vò löôïng möùc yeâu caàu 1 AG.13111 Gia coâng coát theùp coïc d < 10 Taán 12,62 VËt liÖu ThÐp trßn d < 10 kg 1005 12.683,55 D©y thÐp kg 21,42 270,33 Que hµn kg - Nh©n c«ng 3.5/7 c«ng 14,25 179,84 M¸y thi c«ng - M¸y hµn 23KW ca - M¸y c¾t uèn 5 KW ca 0,4 5,05
 33. ÛBA NG TOÅNG ÔÏH P ÄVA T LIEÄU ÏHA NG MUÏC : ÁCHE ÏTA O ÏCO C BTCT NHAØ D2 ÄHUYE N CUÛ CHI Dùng lệnh Sumif( ) đễ tổng hợp vật liệu. Giá VL link từ bảng giá vật liệu tới công trình oáS TT Teân vaät tö Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù 1 ThÐp trßn d 18 kg 30.165.8 7.440.00 6 ThÐp tÊm kg 10.482.4 18.100 7 Oxy chai 3.0 90.000 8 ĐÊt ®Ìn kg 13.1 15.000 9 ThÐp trßn d > 14 kg 190.4 7.520.00 10 и mµi viªn 0.5 25.000 11 Gç v¸n m3 0.8 3.200.000 12 Gç ®µ nÑp m3 0.02 3.200.000 13 Đinh kg 101.6 17.000 14 Xi maêng PC40 kg 126.979.4 1.300.0 15 C¸t vµng m3 140.5 74.286.00 16 Đá dăm 1x2 m3 277.8 235.000.00 17 Nöôùc lít 62.845.1 10.00
 34. ÛBA NG TOÅNG ÔÏH P NHAÂN ÂCO NG ÏHA NG MUÏC : ÁCHE ÏTA O Ï CO C BTCT NHAØ D2 ÄHUYE N ÛCU CHI oáS TT Loaïi nhaân coâng Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù 1 Nh©n c«ng 3.5/7 c«ng .408 8 180. 000 2 Nh©n c«ng 4.5/7 c«ng .203 0 232. 000 3 Nh©n c«ng 3.0/7 c«ng .872 7 168. 000 ÛBA NG TOÅNG HÔÏP CA MAÙY ÏHA NG MUÏC : ÁCHE ÏTA O ÏCO C BTCT NHAØ D2 ÄHUYE N ÛCU CHI oáS TT eânT maùy thi coâng Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù 1 M¸y hµn 23KW c a .67 4 196. .467 15 2 M¸y c¾t uèn 5 KW c a .9 6 123. .388 04 3 M¸y cuèn èng c a .4 8 126. ,182 05 4 CÇn cÈu 16 T c a .2 6 1. .235 135 5 M¸y mµi 2.7kw c a .1 1 112. ,882 87 6 M¸y khoan 2.5kw c a .1 1 156. ,142 52 7 M¸y trén 250 l c a .30 2 166. .544 25 8 M¸y ®Çm dïi 1.5KW c a .57 2 118. .941 21
 35. BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH aäc B Ñòa ñieåm vaän 1 Ñôn aänV chuyeån ñöôøng soâng chuyeån Giaù Ñaà T haøng T T eân vaät goác yû haønh vò u tö troïng tieàn Ñieåm öïC boác Ñieåm ñaàu c hua VAT Caùch tính Cöôùc cuoái ly xeáp - iX aánT TX Vónh long oângC trình maêng PC 30 2 ,872 720 .1 00 45 (+21600 x148 km15 )x,1 0 23,820 7,700 904,240 - aùtC vaøng m3 2 TX Vónh long oângC trình ,33 333 .1 40 45 (+21600 x148 km15 )x,1 40 33,348 7,700 74,381 - Ñaù 1x2 m3 2 TX Vónh long oângC trình ,133 333 .1 55 45 (+21600 148x15km)x1,55 36,921 7,700 177,954 - Ñaù 4x6 m3 2 TX Vónh long oângC trình ,128 571 .1 55 45 (+21600 x148 km15 )x1,55 36,921 7,700 173,192
 36. BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG Lương tối thiểu: 2.000.000 Đồng Phụ cấp lưu động 20% Phụ cấp không ổn định sx 10% Phụ cấp lương phụ 12% Chi phí khoán 4% ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG HỆ SỐ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP SốT BẬC LƯƠNG LTT T LƯƠNG Không ổn CP khoán cho NGÀY LCB Lưu động Lương phụ ( 26 ngày ) định SX CN Tổng 20%LTT 10%LCB 12%LCB 4%LCB 1 3,0/7 2,16 76.923,08 166.153,85 15.384,62 16.615,38 19.938,46 6.646,15 224.738,46 2 3,5/7 2,36 76.923,08 181.153,85 15.384,62 18.115,38 21.738,46 7.246,15 243.638,46 3 4,0/7 2,55 76.923,08 196.153,85 15.384,62 19.615,38 23.538,46 7.846,15 262.538,46 4 4,5/7 2,78 76.923,08 213.846,15 15.384,62 21.384,62 25.661,54 8.553,85 284.830,77 5 5,0/7 3,01 76.923,08 231.538,46 15.384,62 23.153,85 27.784,62 9.261,54 307.123,08 6 5,5/7 3,29 76.923,08 252.692,31 15.384,62 25.269,23 30.323,08 10.107,69 333.776,92 7 6,0/7 3,56 76.923,08 273.846,15 15.384,62 27.384,62 32.861,54 10.953,85 360.430,77 8 6,5/7 3,88 76.923,08 298.461,54 15.384,62 29.846,15 35.815,38 11.938,46 391.446,15 9 7,0/7 4,2 76.923,08 323.076,92 15.384,62 32.307,69 38.769,23 12.923,08 422.461,54
 37. BẢNG GIÁ CA MÁY ĐỊNH MỨC KHẤU NĂNG LƯỢNG - NHIÊN LIỆU CHI PHÍ HAO, LOẠITB MÁY & SỬA CHỮA, CP CA MÁY (đ/ca) TỔNG TỔNG CỘNG SỐ KHÁC NĂM ĐƠN GIÁ CA (% GIÁ TÍNH KHẤU NĂNG LƯỢNG LỆ TỶ NL PHỤ NĂNG LƯỢNG TIỀN TIỀN LƯƠNG SỐ NHIÊN LIỆU NHIÊN LIỆU ĐỊNH MỨC KHẤU HAO SỬA CHỮA / HAO) HAOTIÊU TT ĐƠN GIÁ KHÁC NĂ TÊN C C C C C KH SC NL TL M K KHẤU CHỮA KHÁC HAO SỬA CP Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 3 0.40m3 260 17% 5,76% 5% 42,66 Diesel 14.450 1,05 365.952 130.519 647.259 94.536 113.298 1.351.564 4 0.50m3 260 17% 5,76% 5% 51,3 Diesel 14.450 1,05 430.214 153.438 778.349 94.536 133.193 1.589.730 5 0.65m3 260 17% 5,76% 5% 59,4 Diesel 14.450 1,05 485.989 173.331 901.247 191.708 150.461 1.902.735 6 0.80m3 260 17% 5,76% 5% 64,8 Diesel 14.450 1,05 534.588 190.664 983.178 191.708 165.507 2.065.645 7 1.00m3 260 17% 5,76% 5% 74,52 Diesel 14.450 1,05 601.212 214.426 1.130.655 223.014 186.134 2.355.441
 38. BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ -Thay cột “KL yêu cầu” trong Bảng phân tích vật tư bằng cột “Đơn giá” và “Thành tiền” - Giá vật liệu, nhân công, xe máy link từ các bảng giá đã lập. ÑSH M ÂTE N ÏHA NG MUÏC ÂCO NG VIEÄC ÑVT ÑÒNH MÖÙC ÑÔN GÍA ØTHA NH TIEÀN AG.13111 ungC caáp vaø gia coâng CT coïc D<=10 taán - - - _A aätV lieäu - - 9.317.258 - heùpT troøn ÑK<=10 kg .1 005,00 .9 047.62 .9 092.858 - Keõm buoäc kg ,21 42 .10 476.19 224.400 _B Nhaân coâng - - 607.577 - oângC baäc .3 5/7 oângC ,14 25 .42 637.00 607.577 _C eX maùy - - .23 304 - Maùy caét uoán C/T 5kw aC ,0 4 .58 260.00 23.304
 39. BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT HẠNG MỤC : CHẾ TẠO CỌC BTCT Ñôn giaù haønhT tieàn Ñôn Maõ hieäu Khoái aïngH muïc coâng vieäc òV ÑM löôïng VL NC M VL NC M AG. 13111 Gia coâng coát theùp coïc d 18 Taán ,29 507 14. 203. ,899 84 .1 277. 396, 45 .332 004, 47 419. 110. 235 .37 691. 756 9. .796 357 Gia coâng laép ñaët theùp Taán AI . 12111 baûn ,9 67 534. ,623 75 .3 688. 558, 46 .836 899, 65 5. 170. 017 .35 669. 775 8. .093 141 Gia coâng laép ñaët theùp Taán AI . 13111 hình ,0 691 4. 753. ,855 05 .6 958. 415, 69 .658 769, 22 3. 285. 865 .4 809. 657 455. 341 Gia coâng laép ñaët vaùn AG. 31121 100m 2 ,10 157 523. ,593 18 .4 516. 568, 86 5. 318. 136 .45 874. 790 khuoân coïc - AG. 11110 Beâ toâng coïc M300, ñaù 1x2, suït -6 8 m 3 ,317 52 796. ,493 93 .287 889, 97 .39 282, 77 252. 902. 752 .91 410. 823 12. .473 065 TOÅNG COÄNG 889. .403 719 48. .309 538 .32 .396 241
 40. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG HẠNG MỤC : CHẾ TẠO CỌC BTCT Kyù Khoaûn muïc chi phí Caùch tính haønhT tieàn hieäu T TRÖÏC TIEÁP ÍPH VL+NC+M+TT 1 193 .511 688 VL Chi phí vaät lieäu Theo baûng DTCT 889.403.719 NC Chi phí nhaân coâng heoT baûng DTCT 248 309 538 M Chi phí maùy thi coâng heoT baûng DTCT 32.396.241 TT röïcT tieáp phí khaùc 2%*(VL+NC+M) 23 402 190 C CHI ÍPH CHUNG 6,5%* T 77 578 260 TL THU NHAÄP ÒCH U ÁTHUE ÍT NH TRÖÔÙC 5,5%*(T+)C 69 909 947 G GIAÙ TRÒ DÖÏ ÙTOA N XD TRÖÔÙC ÁTHUE T + C + TL .1 .340 999.895 VAT ÁTHUE GTGT 10% * G 134 099 989 Gxdlt CHI ÍPH XD LAÙN TRAÏI TAÏM %1 * G*1,1 14 750 999 Gxd DÖÏ ÙTOA N CHI ÍPH ÂXA Y DÖÏNG SAU ẾTHU G++VAT Gxdlt .1 .489 850.883