Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Theo dõi và kiểm soát dự án - Nguyễn Duy Long

Nội dung
• Tổng quan hệ thống theo dõi và kiểm soát dự
án
• Phương pháp giá trị thu (đạt) được (EVA)
• Khuynh hướng và dự báo
• Ví dụ ứng dụng
• Các phương pháp kiểm soát dự án khác (xem
file khác biên soạn bởi GVC ThS Đỗ Thị Xuân
Lan) 
Chu trình lập kế hoạch, theo dõi và
kiểm soát dự án (3/4)
• Các thông tin cần phải thu thập: số liệu kế toán,
số liệu cung ứng và xuất nhập vật liệu, phản hồi
từ khách hàng, các thay đổi về yêu cầu kỹ thuật
• Các khó khăn thường gặp
– Báo cáo và số liệu quá chi tiết
– Không có mối liên hệ giữa hệ thống thông tin của dự
án và công ty
– Không có mối liên hệ giữa hệ thông lập kế hoạch và
theo dõi dự án 
pdf 26 trang hoanghoa 11/11/2022 1220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Theo dõi và kiểm soát dự án - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_6_theo_doi_va_kiem_s.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Theo dõi và kiểm soát dự án - Nguyễn Duy Long

 1. 9/9/2009 H th ng theo dõi và ki m soát d án (3/3) • H th ng theo dõi d án ph i đơn gi n, d hi u và đi u hành đư c • S li u ca h th ng ki m soát ph i th ư ng xuyên đư c thu th p, hi u ch nh và đánh giá • Có th hình thành 1 h th ng ki m soát vi s tr giúp ca máy tính WBS, CBS, OBS SƠ Đ MNG H TH NG MÃ HÓA ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Theo Dõi và Ki m Soát D Án PH ƯƠ NG PHÁP GIÁ TR THU (ĐT) ĐƯ C (EARNED VALUE METHOD) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 2. 9/9/2009 Chúng ta đã làm nh ư nh ng gì chúng tađã nói chúngta s làm? • Ư c tính % hoàn thành – % ngân sách đã s dng – % công vi c đã làm – % th i gian đã th c hi n • ch quan, và không đy đ • rút ra nh ng kt lu n sai S dng phân tích giá tr ki m đư c (Earned Value Analysis (EVA)) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Ph ươ ng pháp EVA • EVA là mt ph ươ ng pháp đ: – đo lư ng ti n trình ca d án (project’s progress) – d báo ngày hoàn thành và chi phí cu i cùng, và – cung cp các sai khác (variances) ti n đ và ngân sách • EVA cung cp nh ng ch s tin cy đ chúng ta có th đánh giá các d án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 3. 9/9/2009 Bi t cái gì quan tr ng hơn? • Bi t bn đang đâu trên ti n đ? • Bi t bn đang đâu trong ngân sách? • Bi t bn đang đâu v công vi c đã hoàn thành? ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 EVA kt hp c ba • EVA so sánh kh i lư ng công vi c theo k ho ch vi kh i lư ng th c t đã hoàn thành, đ xác đnh chi phí , ti n đ, và công vi c đã hoàn thành có ti n tri n nh ư k ho ch không ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 4. 9/9/2009 Vì sao EVA? • Mi lo i công tác có đi lư ng đo lư ng ti n tri n khác nhau • Cn “cu n” ti n tri n ca nhi u công tác thành tình tr ng d án tng quát • Cn mt đơn v đo lư ng th ng nh t (VNĐ hay gi làm vi c) Cung cp tín hi u “cnh báo sm” đ có hành đng kh c ph c kp th i ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 Sơ đ h th ng EVA CƠ CU PHÂN CHIA CÔNG VI C (WBS) Ki M SOÁT THAY Đ I PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO PH ƯƠ NG PHÁP PHÂN TÍCH GIÁ TR THU Đ Ư C BCWS (EVA) CƠ CU PHÂN CÔNG T CH C (OBS) H TH NG TI N Đ -CHI PHÍ BCWP BAC C. TÁC 1 ACWP $ $ $ $ $ EAC C. TÁC 2 $ $ $ $ $ C. TÁC 3 $ $ $ $ $ C. TÁC 4 $ $ $ $ $ H TH NG K TOÁN H TH NG TI N Đ H TH NG MUA HÀNG H TH NG H TH NG H TH NG H TH NG KI M SOÁT V T T Ư CH M CÔNG Ki M SOÁT CHI PHÍ VT T Ư GIÁN TI P H TH NG D TOÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 5. 9/9/2009 Ư c lư ng mc hoàn thành công tác (1/2) • Các ph ươ ng pháp % hoàn thành ca công tác: – Qui tc 50-50: Gi đnh 50% khi công tác đã bt đu, 50% còn li khi công vi c hoàn thành còn gi là ph n trăm bt đu/kt thúc – Qui tc 0-100: Ch đánh giá công tác hoàn thành khi đã th c hi n xong cách th n tr ng – Qui tc đu vào chính (critical input): theo lư ng đu vào (nhân công, máy móc) chính đã dùng d sai thông tin – Qui tc t l (proportional): chia th i gian [chi phí] k ho ch [th c t] đn nay vi tng th i gian [chi phí] k ho ch [th c t] đ tính % hoàn thành ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Ư c lư ng mc hoàn thành công tác (2/2) • Các ph ươ ng pháp % hoàn thành ca công tác khác: – Ý ki n ca giám sát viên, ch huy tr ư ng, đc công – Đoán hay ư c lư ng % hoàn thành – Đơn v (vt ch t) hoàn thành – Qui tc đi m mc (rules of credit hay incremental milestones) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 6. 9/9/2009 Ư c lư ng mc hoàn thành công tác: Qui tc đi m mc C.Vi c Đ.v Qui tc đi m mc Mô t Máy móc thi t b cái Giao hàng 15% Giao ti công tr ư ng Ráp 20% Ráp trên nn Lp đt 35% Bt bu lông, hàn, hay cho phép nêm trát Ch p nh n 30% Nghi m thu đt ng Cu n Lp dng 60% Lp dng sơ b xong hay m Lp bu lông, hàn Bt bu lông ho c hàn xong 30% Ch p nh n 10% Nghi m thu đt Kt cu thép Mnh Lp dng 50% Ct và dm khung vào v trí Lp bu lông 25% Các liên kt đã lp bu lông Cân ch nh 15% Cân ch nh ph ươ ng đng/ngang Si t ch t 10% Si t ch t bu lông ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 Ph ươ ng pháp ư c lư ng đ ngh vs. lo i công vi c Ph ươ ng pháp Công chánh (civil) Cơ khí (mechanical) Đi n (electrical) Đơn v hoàn thành N Thanh/dây/ct treo Kéo cáp Đào đt ng Hp bóng đèn Đ bê tông Cách âm/nhi t ng và van Ý ki n giám sát viên Đp, tháo b H th ng ra Ch y th và nghi m thu Ph ươ ng pháp t l Các đi u ki n chung Công tác ki m tra Công tác ki m tra (theo th i gian hay chi phí) Ph n trăm kt Các lp đt chính Công tác g Dng c/máy móc thúc/hoàn thành Các công tác có th i (millwork) (instrumentation) (50-50) gian ng n Qui tc đi m mc Ci to có tính m Lp đt thi t b Trung tâm ki m soát thu t đng cơ (motor) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 7. 9/9/2009 Các thu t ng trong EVA (1/4) • PV (Planned Value) hay BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled): Chi phí theo k ho ch ca công vi c đư c th c hi n theo ti n đ cơ s giá tr k ho ch • AC (Actual Cost) hay ACWP (Actual Cost of Work Performed): Chi phí th c t đ hoàn thành công vi c đã đư c th c hi n đn nay chi phí th c t • EV (Earned Value) hay BCWP (Budgeted Cost of Work Performed): Chi phí theo k ho ch đ hoàn thành công vi c đã th c hi n đn nay giá tr thu đư c ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 Các thu t ng trong EVA (2/4) • STWP (Time scheduled for work performed): Th i gian theo ti n đ ban đu cho công vi c cn th c hi n • ATWP (Actual time for work performed): Th i gian th c t cho công vi c cn th c hi n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 8. 9/9/2009 Các Thu t Ng trong EVA (3/4) • CV (Cost Variance) = EV – AC khác bi t v chi phí. – CV < 0 vư t chi phí • SV (Schedule Variance) = EV – PV khác bi t v ti n đ – SV < 0 tr ti n đ • AV (Account Variance) = PV - AC ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 Các Thu t Ng trong EVA (4/4) • CPI (Cost Performance Index) = EV/AC – CPI < 1 vư t chi phí • SPI (Schedule Performance Index) = EV/PV – SPI < 1 tr ti n đ • CSI (Cost Schedule Index) = CPI x SPI – CSI càng xa 1 thì cơ hi đưa d án tr li đúng k ho ch càng th p ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 9. 9/9/2009 Ngân EAC EVA: Đ th ti n đ-chi phí sách vư t Chi Phí D Phòng BAC báo SV – Khác bi t ti n ñ c d CV – Khác bi t ư chi phí ñ BCWS (PV) BCWP (EV) n ñ ti ACWP (AC) Trễ tiến Tr độ?? Hi n ti ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S Hoàn thành 37 Sáu tình hu ng quan h gi PV, EV, và AC Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 10. 9/9/2009 Ma tr n xác đnh tình tr ng ti n đ- chi phí Ti n đ sm Ti n đ tr Chi phí th p CV > 0; SV > 0 CV > 0; SV 1; SPI > 1 CPI > 1; SPI 0 CV 1 CPI < 1; SPI < 1 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 Theo Dõi và Ki m Soát D Án KHUYNH HƯ NG VÀ D BÁO ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20
 11. 9/9/2009 Các thu t ng khác trong EVA • BAC (Budget at completion): ngân sách k ho ch đ hoàn thành DA • WR (Work remaining): chi phí theo ngân sách ca công vi c ch ưa hoàn thành = BAC - EV • EAC (Estimated cost at completion): chi phí d báo đ hoàn thành DA • ETC (Estimated cost to complete): chi phí d báo t th i đi m d báo đn khi hoàn thành DA • TCPI (To Complete Performance Index): ch s th c hi n khi hoàn thành; TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC) giá tr ca mi đng còn li trong ngân sách s ph i thu đư c v mt lý thuy t đ d án không vư t ngân sách ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 41 D báo v tình tr ng d án (1/3) • Ph ươ ng pháp d toán ban đu (Original Estimate Approach): – ETC = WR = BAC – EV nu gi đnh d toán ban đu vn hp lý – EAC = AC + ETC = AC + BAC – EV = BAC – (EV – AC) = BAC – CV – ngân sách ch nh sa bng ngân sách ban đu đư c hi u ch nh bi CV ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 42 21
 12. 9/9/2009 D báo v tình tr ng d án (2/3) • Ph ươ ng pháp d toán đi u ch nh (Revised Estimate Approach): – ETC = WR/CPI = (BAC – EV)/CPI nu gi đnh khuynh hư ng (trends) th c hi n d án nh ư va qua – EAC = AC + ETC = AC + (BAC – EV)/CPI = AC + BAC/CPI – EV/CPI = BAC/CPI = BAC x (AC/EV) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 43 D báo v tình tr ng d án (3/3) • Ph ươ ng pháp kt hp 2 ph ươ ng pháp trên: – Khi % hoàn thành 50% dùng ph ươ ng pháp d toán đi u ch nh ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 44 22
 13. 9/9/2009 Theo Dõi và Ki m Soát D Án VÍ D NG DNG ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 45 Ví d 1 • Gi s mt công vi c d đnh hoàn thành hôm nay, vi chi phí là 20 tri u đng. Nh ưng bn ch mi hoàn thành 3/4 công vi c, và đã ht 17.5 tri u đng. Ti ngày hôm nay: – BCWS, BCWP, và ACWP = ? – CV và SV = ? – CPI, SPI, và CSI = ? – ETC và EAC = ? ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 46 23
 14. 9/9/2009 Ví d 2 • D án kéo dài 10 tu n, đang ht tu n th 7 Công tác Công tác Th i gian Ngân Chi phí % hoàn đng (tu n) sách th c t thành tr ư c (tri u (tri u VNĐ) VNĐ) A - 2 100 80 100 B A 5 200 80 C A 4 100 160 100 D B, C 3 60 0 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 47 Ti n đ mng PDM 2 0 7 B 0 0 2 25 7 7 0 10 A D 02 2 2 1 6 73 10 C 34 7 ESTF EF Tên c.tác LSD LF ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 48 24
 15. 9/9/2009 Ngân sách cơ s theo qui tc 50-50 C.tác 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 50 50 B 100 100 C 50 50 D 30 30 PV 50 50 150 50 100 30 30 PV 50 100 250 250 250 300 400 430 430 460 tích lũy ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 49 Tình tr ng d án sau 7 tu n C.tác 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 50 50 B 100 C 50 50 D EV 50 50 100 50 50 EV t. 50 50 100 200 250 250 300 lũy AC 80 160 AC t. 0 0 80 80 80 80 240 lũy ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 50 25
 16. 9/9/2009 Bi u đ EVA sau 7 tu n Tri u VNĐ 450 400 350 300 PV 250 200 EV 150 AC 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 51 Ví d 2 m rng • Ư c lư ng mc hoàn thành công tác trong theo dõi và ki m soát ti n đ trên theo qui tc 50-50. • Tình tr ng d án có thay đi khi ư c lư ng mc hoành thành công tác theo qui tc khác? Ví d qui tc t l? ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 52 26