Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lí rủi ro - Đặng Xuân Trường

KẾ HOẠCH, THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DA
• LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
• QUẢN LÝ THỜI GIAN
• QUẢN LÝ CHI PHÍ
• QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
• QUẢN LÝ AN TOÀN
• QUẢN LÝ RỦI RO 
 RỦI RO
KHÔNG BIẾT
KHÔNG
MONG CHỜ
KHÔNG
MONG MUỐN
KHÔNG DỰ
ĐOÁN ĐƯỢC 
 

pdf 26 trang hoanghoa 10/11/2022 840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lí rủi ro - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_7_quan_li_rui_ro_dan.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lí rủi ro - Đặng Xuân Trường

 1. 6. QUẢN LÝ RỦI RO CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG Physical Acts Financial of & Acts of God God Economi c  Bão lụt  Động đất Risks  Sạt lở  Hỏa hoạn Political Const. & Related Environ.  Gió Design Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 11
 2. 6. QUẢN LÝ RỦI RO CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG Physical Acts Financial of & Physical God Economi c  Hư hỏng kết cấu  Hư hỏng thiết bị Risks  Chấn thương  Hỏa hoạn Political Const. & Related Environ.  Trộm cắp Design Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 12
 3. 6. QUẢN LÝ RỦI RO CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG Physical Acts Financial Financial & of & God Economic Economic  Lạm phát Risks  Ngân quỹ  Thay đổi tỉ giá Political Const. & Related Environ. Design Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 13
 4. 6. QUẢN LÝ RỦI RO CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG Physical Acts Financial Political & of & God Economi Environmental c  Sự thay đổi luật Risks  Các yêu cầu cấp phép  Luật và quy định Political Const. &  Ô nhiễm và an toàn Related Environ. Design Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 14
 5. 6. QUẢN LÝ RỦI RO CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG Physical Acts Financial of & Design God Economi c  Thiết kế chưa hoàn thành Risks  Sai sót thiết kế  Lỗi và thiếu sót Political Const. &  Hướng dẫn (specs) Related Environ. không phù hợp Design Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 15
 6. 6. QUẢN LÝ RỦI RO VÍ DỤ: RỦI RO DO THIẾT KẾ CHƯA HOÀN THIỆN THIẾT LẬP NGÂN Budget Budget Budget SÁCH CHO DA Review Review Review Initiation Feasibility Design Client Preliminary Developed Construction Brief Design Design Drawings KH chi phí 1 KH chi phí 2 +/- 20 – 100% +/- 20 – 50% +/- 10 – 25% +/- 5 – 15% 16
 7. 6. QUẢN LÝ RỦI RO CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG Physical Acts Financial Construction of & God Economi Related c  Xung đột các nhóm thợ Risks  Năng suất lao động  Điều kiện công trường Political Const.  Các thay đổi thiết kế & Related Environ.  Thiết bị bị lỗi Design Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 17
 8. 6. QUẢN LÝ RỦI RO VÍ DỤ VỀ RỦI RO TRONG QT THI CÔNG 18
 9. 6. QUẢN LÝ RỦI RO QUẢN LÝ RỦI RO Là một hệ thống kiểm soát các mức độ của rủi ro nhằm giảm nhẹ các sự tác động của nó NHẬN DIỆN THEO DÕI RiskRisk IdentificationIdentification RiskRisk IdentificationIdentification RỦI RO RỦI RO PHÂN ƯỚC LƯỢNG RỦI RO RiskRisk IdentificationIdentification TÍCH RỦI RO ĐƯỢC RỦI RO KIỂM SOÁT ĐÁNH GIÁ RiskĐỐI Identification PHÓ RiskRisk IdentificationIdentification Risk Identification RỦI RO RỦI RO Risk Management Life Cycle 19
 10. 6. QUẢN LÝ RỦI RO PHÂN TÍCH RỦI RO Ước lượng, đánh giá các tác động có thể của RỦI RO nhằm đưa ra quyết định: rủi ro nào nên tự kiểm soát, rủi ro nào nên chuyển sang cho các bên khác Kĩ thuật Phân tích rủi ro ĐỊNH LƯỢNG ĐỊNH TÍNH Phân tích xác suất Xếp hạng các phương án Phân tích độ nhạy So sánh các phương án Các kĩ thuật mô phỏng Phân tích mô tả Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 20
 11. 6. QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI PHÓ RỦI RO CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Phòng tránh Chuyển giao Chấp nhận Giảm thiểu 21
 12. 6. QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI PHÓ RỦI RO CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer Retention Reduction Risk Elimination Practices – PHÒNG TRÁNH  Dự thầu với giá cao  Đưa ra các điều kiện trong hồ sơ thầu  Thỏa thuận trước hợp đồng để xác định ai sẽ chịu rủi ro nào  Không đấu thầu các gói có rủi ro cao Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 22
 13. 6. QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI PHÓ RỦI RO CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer Retention Reduction Risk Transfer – CHUYỂN GIAO  Hai dạng  (a) Các công tác có rủi ro cao sẽ được chuyển giao, ví dụ: thuê thầu phụ chịu trách nhiệm các công việc nguy hiểm  (b) Các công tác vẫn giữ lại, nhưng rủi ro về tài chính sẽ được chuyển giao, ví dụ: mua bảo hiểm Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 23
 14. 6. QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI PHÓ RỦI RO CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer Retention Reduction Risk Retention – CHẤP NHẬN  Rủi ro sẽ được xử lý bởi công ty đảm nhận dự án  Có 2 dạng chấp nhận  Chấp nhận chủ động: có chiến lược quản lý cẩn thận sau khi đã đánh giá các mất mát và chi phí liên quan đến rủi ro.  Chấp nhận bị động: xảy ra khi không chuẩn bị trước, không lường trước các rủi ro và thiếu các quyết định quản lý liên quan. Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 24
 15. 6. QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI PHÓ RỦI RO CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer Retention Reduction Risk Reduction – GIẢM THIỂU  Nỗ lực liên tục  Liên quan đến sự nâng cao cơ sở vật chất, năng lực và hệ thống quản lý, chiến lược đào tạo của công ty.  Chú trọng đến công việc bảo trì, các thủ tục sơ cứu và an ninh  Giáo dục và đào tạo đối với tất cả các bộ phận Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 25
 16. 6. QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN PHÒNG TRÁNH GIẢM THIỂU CHUYỂN GIAO CHẤP NHẬN imgSource: collected from internet 26