Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 1: Lý thuyết sự lựa chọn và chức năng của thị trường chứng khoán - Phạm Hoàng Thạch

Mục tiêu học tập
1. Tại sao có sự phân bổ tài sản
2. Lựa chọn giữa tiêu dùng và đầu tư
3. Chứng khoán, thị trường và chỉ số
4. Giao dịch, ký quỹ và chi phí giao dịch 
Ai phân bổ tài sản?
• Những cá nhân:
– Tiền mặt, quyền sở hữu (đất đai), vật sở hữu (xe, chứng
khoán), …
• Những doanh nghiệp:
– Sản xuất, hàng tồn kho, R&D, đầu tư, …
• Quốc gia:
– Chi tiêu công, hệ thống phúc lợi, quốc phòng, viện trợ quốc
tế, phòng ngừa thiên tai, … 
pdf 16 trang hoanghoa 09/11/2022 1560
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 1: Lý thuyết sự lựa chọn và chức năng của thị trường chứng khoán - Phạm Hoàng Thạch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_danh_muc_dau_tu_chuong_1_ly_thuyet_su_lua.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 1: Lý thuyết sự lựa chọn và chức năng của thị trường chứng khoán - Phạm Hoàng Thạch

  1. Tài sản nợ - có trong mua ký quỹ (ký quỹ ban đầu 60%) Nợ $ Có $ 100 cổ phiếu ABC Vay ($5 mỗi cổ phiếu) Đóng góp Tổng cộng Tổng cộng 1-31 Tỷ lệ mua ký quỹ thực • Vì sự thay đổi của giá chứng khoán, tỷ lệ ký quỹ thực có lẽ có khác biệt với tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Ví dụ cổ phiếu ABC tăng giá đạt mức $7 mỗi cổ phiếu thì: 700 - 200 Tỷ lệ ký quỹ = = 71.43% 700 • Nếu giá cổ phiếu ABC giảm xuống mức $3 mỗi cổ phiếu thì 300 - 200 Tỷ lệ ký quỹ = = 33.33% 300 1-32 Tài sản nợ - có trong mua ký quỹ (ký quỹ thực 71.43%) Nợ $ Có $ 100 cổ phiếu ABC Vay ($7 mỗi cổ phiếu) Đóng góp Tổng cộng Tổng cộng 1-33
  2. Tài sản nợ - có trong mua ký quỹ (ký quỹ thực 33.33%) Nợ $ Có $ 100 cổ phiếu ABC Vay ($3 mỗi cổ phiếu) Đóng góp Tổng cộng Tổng cộng 1-34 Tỷ lệ ký quỹ duy trì trong mua ký quỹ • Là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên các khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường – Tỷ lệ ký quỹ duy trì thường thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ký quỹ ban đầu – Nếu tỷ lệ ký quỹ thực tỷ lệ ký quỹ duy trì, nhà đầu tư được phép vay thêm tiền để mua chứng khoán • Trong ví dụ trên, tại mức giá $3 một cổ phiếu ABC, nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 40%, lệnh gọi sẽ được thực hiện. Mức giá duy trì sẽ là $3.3 100P - 200 40% = => P = $3.3 100P • Trong ví dụ trên, tại mức giá $7 một cổ phiếu ABC, nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 40%, nhà đầu tư có thể vay để mua thêm 100 cổ phiếu XYZ tại mức giá $4 một cổ phiếu 1,100 - 600 Tỷ lệ ký quỹ = = 45.45% 1,100 1-35 Tài sản nợ - có trong mua ký quỹ (ký quỹ 40%) Nợ $ Có $ 100 cổ phiếu ABC Vay ($7 mỗi cổ phiếu) 100 cổ phiếu XYZ Đóng góp ($4 mỗi cổ phiếu) Tổng cộng Tổng cộng 1-36
  3. Hiệu ứng của mua ký quỹ lên tỷ suất sinh lợi • Chi phí mua ký quỹ bao gồm lãi vay và chi phí dịch vụ • Ví dụ: Cổ phiếu XYZ có giá (P) $5 mỗi cổ phiếu, tỷ lệ ký quỹ ban đầu (M) 50%, lãi suất (i) 3% nửa năm, không có chi phí dịch vụ Nếu giá tăng thêm $1 trong nửa năm thì: rs = tỷ suất sinh lợi của chứng khoán = 1/5 = 20% rc = tỷ suất sinh lợi của tiền đầu tư = (1 - 5 * 50% * 3%)/(5 * 50%) = 37% Nếu giá giảm đi $1 trong nửa năm thì: rs = tỷ suất sinh lợi của chứng khoán = -1/5 = -20% rc = tỷ suất sinh lợi của tiền đầu tư = (-1 - 5 * 50% * 3%)/(5 * 50%) = -43% Công thức tổng quát: ΔP - i 1 ΔP - i 1 i rc = = * = *[rs - ] P * M M P M P 1-37 1-38 Bán khống • Bán chứng khoán mà bạn không sở hữu – Bằng cách nào? – Trực tiếp mượn cổ phiếu từ một nhà đầu tư khác – Thông qua môi giới • Sử dụng cổ phiếu của những nhà đầu tư khác • Mượn từ các môi giới khác 1-39
  4. Ký quỹ trong bán khống • Có rủi ro trong việc bán khống nên nhà đầu tư muốn bán khống phải ký quỹ trước cho nhà môi giới Tỷ lệ Giá trị tổng tài sản – giá trị thị trường của chứng khoán bán khống = ký quỹ Giá trị thị trường của chứng khoán bán khống • Ví dụ: tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 50%, nếu một nhà đầu tư dự định bán khống 200 cổ phiếu ABC tại mức giá $5 mỗi cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu bán khống là $1,000, nhà đầu tư cần đặt cọc $500 vào tài khoản. 1,500 – 1,000 Tỷ lệ ký quỹ = = 50% 1,000 1-40 Tài sản nợ - có trong bán khống (ký quỹ 50%) Nợ $ Có $ Tiền bán khống 200 Giá thị trường của cổ cổ phiếu ABC ($5 mỗi phiếu ABC (Phải trả) cổ phiếu) Tiền của nhà đầu tư Đóng góp Tổng cộng Tổng cộng 1-41 Tỷ lệ ký quỹ duy trì trong bán khống • Môi giới sẽ tính toán tỷ lệ ký quỹ mỗi ngày tham chiếu giá cổ phiếu thay đổi trên thị trường • Nếu tỷ lệ ký quỹ thực thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, lệnh gọi sẽ được thực hiện • Bán khống nên được sử dụng khi có sự kì vọng giá chứng khoán sẽ giảm Trong ví dụ trước, nếu giá cổ phiếu ABC đạt $6 một cổ phiếu, tỷ lệ ký quỹ thực sự là 1,500 – 1,200 Tỷ lệ ký quỹ = = 25% 1,200 Nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 30%, nhà đầu tư cần bỏ thêm vào tài khoản 1,200 * 0.3 – 300 = $60. Nhà đầu tư lỗ $200 1-42
  5. Tài sản nợ - có trong bán khống (ký quỹ 30%) Nợ $ Có $ Tiền bán khống 200 Giá thị trường của cổ cổ phiếu ABC ($6 mỗi phiếu ABC (Phải trả) cổ phiếu) Tiền của nhà đầu tư Đóng góp Tổng cộng Tổng cộng 1-43 Chi phí giao dịch • Chi phí trực tiếp: hoa hồng và thuế trên mỗi giao dịch • Chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Vd: mua cổ phiếu ABC tại mức giá $5 một cổ phiếu, bán tại mức giá $3 một cổ phiếu • Chi phí tiềm năng liên quan đến giao dịch lớn làm thay đổi mức giá trên thị trường • Chi phí liên quan đến thị trường hiệu quả • Chi phí khác 1-44 Những website hữu ích 1. 2. enuid=103120&menulink=600000&menupage=&stocktype=2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1-45