Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Các khái niệm về quản lý dự án - Nguyễn Duy Long

Nội Dung
• Các định nghĩa
• Trách nhiệm của các bên tham gia
• Mục đích của công tác quản lý dự án
• Khái niệm về tổ chức và quản lý
• Các chức năng của công tác quản lý dự án
• Vai trò của chủ nhiệm dự án
• Các hướng dẫn, thông tư, nghị định liên quan
đến quản lý dự án xây dựng 
pdf 20 trang hoanghoa 11/11/2022 820
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Các khái niệm về quản lý dự án - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_1_cac_khai_niem_ve_q.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Các khái niệm về quản lý dự án - Nguyễn Duy Long

 1. 9/8/2009 Khái ni m v t ch c và qu n lý (1/2) • Cu trúc t chc: Là mt kiu mu đưc đt ra đ phi hp hot đng gia các thành viên trong t chc. ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 21 Khái ni m v t ch c và qu n lý (2/2) Cu trúc t ch c Cu trúc theo Cu trúc theo Cu trúc ma ch c năng d án tr n ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 22 11
 2. 9/8/2009 Sơ đ t ch c theo ch c năng Giám đc đi u hành Tr ư ng Tr ư ng Tr ư ng phòng phòng phòng Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Ghi chú: Các ô màu xanh đỏ bi ểu di ển các nhânviên tham gia dự án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 23 Sơ đ t ch c theo d án Giám đc đi u hành Ch nhi m Ch nhi m Ch nhi m DA #1 DA #2 DA #3 Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Ghi chú: Các ô màu xanh đỏ bi ểu di ển các nhânviên tham gia dự án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 24 12
 3. 9/8/2009 Sơ đ t ch c ma tr n Giám đc đi u hành Tr ư ng Tr ư ng Tr ư ng phòng phòng phòng DA Ch nhi m Nhân viên Nhân viên DA #1 Ch nhi m Nhân viên Nhân viên DA #2 Ch nhi m Nhân viên Nhân viên DA #3 Ghi chú: Các ô màu xanh đỏ bi ểu di ển các nhânviên tham gia dự án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 25 Sơ đ t ch c và mc cng hi n ca nhân viên 100 n 80 ng hi 60 cho DA y đ 40 đ nhân viên c 20 % s % 0 Theo ch c Ma tr n Ma tr n Theo d năng yu mnh án Lo i t ch c Ngu ồn: Shtub, Bard và Globerson, 2005 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 26 13
 4. 9/8/2009 Sơ đ t ch c vs. đc đi m ca DA Ngu ồn: PMBoK, 2008 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 27 Công tác qu n lý theo ch c năng vs. theo d án Công tác qu ản lý theo ch ức năng quan tâm Công tác qu ản lý theo dự án quan tâm đến: đến: Làm th nào Ph i làm gì Ai s làm Ph i làm vào lúc nào Công vi c s làm tt nh ư th nào Chi phí mt bao nhiêu Ph i hp đ th c hi n nh ng yêu cu c Ph i hp th c hi n tt c các yêu cu th Tp trung vào lĩnh vc chuyên môn riêng Tp trung vào nhi u lĩnh vc chuyên môn bi t Cn có k năng chuyên môn Da vào nhi u ng ư i khác Ch t lư ng k thu t Ch t lư ng ca d án Quan đi m k thu t Quan đi m đi u hành Mt ph ươ ng cách ca chuyên gia Mt ph ươ ng cách ca nhà đi u hành Ngu ồn: Đỗ T.X. Lan, 2008, tr.19 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 28 14
 5. 9/8/2009 Ch n lo i t ch c Lo ại tổ ch ức Lo ại dự án Lo ại công ngh ệ Dng ch c năng Đu tư vi vn ln Chuyên sâu Dng ma tr n Kt hp các lĩnh Tươ ng đi ph c vc ch c năng tp Dng d án Nhi u d án tươ ng Thông th ư ng hay t duy nh t Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 29 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án CÁC CH ỨC NĂNG CỦA CÔNG TÁC QLDA ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 30 15
 6. 9/8/2009 Các ch c năng ca công tác QLDA Ho ch đnh Ki m T ch c soát Hư ng Phân dn công ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 31 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án VAI TRÒ CỦA CH Ủ NHI ỆM/GIÁM ĐỐCDỰ ÁN ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 32 16
 7. 9/8/2009 Vai trò ca ch nhi m d án (1/2) • Chu trách nhim thc hin các chc năng ca qun lý d án. • Công vic ca ch nhim d án: Sp xp t chc và làm vic cùng vi mi ngưi đ nhn ra các vn đ và gii quyt vn đ trong sut quá trình thc hin d án ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 33 Vai trò ca ch nhi m d án (2/2) • Nhim v ca ch nhim d án: T chc nhóm thc hin d án (Project team), kt hp s n lc ca mi ngưi theo đnh hưng chung đ đt đưc mc tiêu đ ra và hoàn thành tt đp d án . • Xem các Bng 1.3-1.7 ( Đỗ T.X. Lan, 2008, tr.20- 24) ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 34 17
 8. 9/8/2009 Giám đc ch c năng vs. d án (1/3) Giám đc ch c năng: PGĐ Marketing Giám đc đi Nghiên cu Dch v Qu n lý Bán hàng lý marketing marketing nhóm Giám đc d án: Giám đc d án Ch t Tài chính K thu t Hp đng K ho ch Sn xu t Mua sm lư ng Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 35 Giám đc ch c năng vs. d án (2/3) Giám đốc ch ức năng Giám đốc dự án Ph ươ ng pháp Ng ư i phân tích Ng ư i tng quát (approach) (analyst) (generalist) Phong cách Chuyên gia Ng ư i “bôi tr ơn” (style) (expert) (facilitator) Trách nhi m Công ngh và tài nguyên Kt qu (responsibility) (technology and resources) (results) Ngu ồn: Meredith và Mantel, 2003 ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 36 18
 9. 9/8/2009 Giám đc ch c năng vs. d án (3/3) Giám Đốc Ch ức Năng Giám Đốc Dự Án Chuyên gia v ch c năng đó Có th không là chuyên gia ca lĩnh vc nào Toàn quy n vi nhân viên Có th có quy n gi i hn vi nhân viên Cnh tranh tài nguyên vi các Cnh tranh tài nguyên vi các d phòng ch c năng khác án khác Rt bi t ng ư i dư i quy n Có th không bi t ng ư i dư i quy n lâu Môi tr ư ng ch c năng là khá n Môi tr ư ng d án là tm th i và đnh và con ng ư i là cm th y con ng ư i luôn đón nh n các thay tho i mái trong công vi c ca h đi ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 37 Giám đc dư án • Nhà qu n lý • Nhà đi u ph i (“bôi tr ơn”) • Nhà truy n tin (truy n đt) • Nhà chính tr • Nhà th ươ ng thuy t ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 38 19
 10. 9/8/2009 Các Khái Ni m v Qu n Lý D Án CÁC VĂN BẢN PHÁP LU ẬT LIÊN QUAN ĐẾN QLXD Ở VI ỆT NAM ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 39 Các hư ng dn, thông tư, ngh đnh liên quan đn QLDAXD • Cp nh t và tìm hi u các văn bn liên quan đn QLDA XD các b ngành: – B Xây Dng: – B K Ho ch và Đu Tư: ©2009 c a Nguy n Duy Long, Ti n S 40 20