Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - Lưu Trường Văn

Lập kế hoạch chi phí đầu vào
• Lập kế hoạch chi phí đầu vào của nhà thầu
là lên kế hoạch và giải pháp cho dòng tiền vào
dưới góc nhìn của nhà thầu.
• Đó là kế hoạch nhận tiền tạm ứng, nhận tiền
thanh toán
• Căn cứ hợp đồng và tiến độ thi công để xác
định kế hoạch này 
Lập kế hoạch chi phí đầu ra
• Lập kế hoạch chi tiêu theo thời gian cho
mua sắm vật tư, trả tiền nhân công, trả phí mày
thi công và các phí khác dưới góc nhìn của nhà
thầu.
• Căn cứ kế hoạch hoàn thành công việc theo dự
kiến và giá vốn của nhà thầu để lập kế hoạch
chi phí đầu ra 
pdf 17 trang hoanghoa 10/11/2022 860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - Lưu Trường Văn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_chi_phi_nha_thau_luu_truong_van.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - Lưu Trường Văn

  1. 3. TIỀN TẠM ỨNG 11 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM
  2. Quản lý tạm ứng 1. Mức tạm ứng tối đa là bao nhiêu? 2. Mức tạm ứng tối thi ểu là bao nhiêu? 3. Thu hồi ti ền tạm ứng nh ư th ế nào? 4. Làm th ế nào để đả m bảo bên B sẽ tri ển khai công vi ệc sau khi nh ận đượ c ti ền tạm ứng? 5. Làm th ế nào để đả m bảo bên A sẽ thanh toán đúng hạn?  Xem Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP để tr ả lời các câu hỏi 1, 2, & 3 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 12 Lưu Tr ườ ng V ăn
  3. Quản lý t ạm ứng: 1. Mức t ạm ứng t ối thi ểu là bao nhiêu? Kho ản 4, Điều 17, Ngh ị đị nh 48/2010/NĐ-CP: a) Đố i với hợp đồ ng tư vấn là 25% giá hợp đồ ng; b) Đố i với hợp đồ ng thi công xây dựng công trình : - 10% giá hợp đồ ng đố i với hợp đồ ng có giá tr ị trên 50 tỷ đồ ng ; - 15% giá hợp đồ ng đố i với hợp đồ ng có giá tr ị từ 10 tỷ đồ ng đế n 50 tỷ đồ ng; - 20% giá hợp đồ ng đố i với các hợp đồ ng có giá tr ị dướ i 10 tỷ đồ ng; Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 13 Lưu Tr ườ ng V ăn
  4. Quản lý t ạm ứng: 2. Mức t ạm ứng t ối đa là bao nhiêu? Kho ản 5, Điều 17, Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP: Mức tạm ứng tối đa là 50% giá hợp đồ ng , tr ường hợp đặ c bi ệt thì ph ải được Ng ười quy ết đị nh đầ u tư cho phép Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 14 Lưu Tr ườ ng V ăn
  5. Quản lý t ạm ứng: 3. Thu hồi ti ền t ạm ứng như thế nào? Kho ản 6, Điều 17, Nghị đị nh 48/2010/NĐ-CP: Ti ền tạm ứng được bắt đầ u thu hồi từ lần thanh toán đầ u tiên, mức thu hồi từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồ ng , kết thúc thu hồi khi giá tr ị thanh toán đạ t 80% giá hợp đồ ng Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 15 Lưu Tr ườ ng V ăn
  6. Quản lýlý tạm ứngng:: 5 . Làm thế nào để đả m bảo bên A sẽ thanh toán đúng hạn • Trong hợp đồ ng ph ải có điều kho ản về vi ệc ph ạt bên A nếu thanh toán không đúng hạn (xem NĐ 112/2009/NĐ-CP) • Nếu cần thi ết, yêu cầu bên A ph ải nộp gi ấy “Bảo lãnh thanh toán ” do ngân hàng hợp lệ phát hành • Tuy nhiên đôi khi vi ệc yêu cầu bên A ph ải nộp gi ấy “Bảo lãnh thanh toán ” sẽ làm cho bên A không vui. Lúc đó thì tùy theo quy ết đị nh của lãnh đạ o bên B Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. 16 Lưu Tr ườ ng V ăn
  7. Xin cảm ơn! Chúc các bạn, các anh chị đạt nhi ều thành quả t ốt trong công tác ! 17 Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn