Bài giảng Phân tích chính sách - Nguyễn Minh Thuyết

Định nghĩa:

-CS là đường lối cụ thể của một chính đảng hoặc một chủ thể quyền lực về một lĩnh vực nhất định cùng các biện pháp, kế hoạch thực hiện đường lối ấy.

-Cấu trúc của chính sách: đường lối cụ thể (nhằm thực hiện đường lối chung), biện pháp, kế hoạch thực hiện

-Chủ thể ban hành CS: chính đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, công ty,…

Các loại chính sách:

a) Của Nhà nước

  Chính sách kinh tế / Chính sách đối ngoại / Chính sách quốc phòng / Chính sách KH & CN / Chính sách giáo dục / Chính sách dân tộc / Chính sách tôn giáo,…

b) Của cơ quan, đơn vị, công ty

   Chính sách phát triển / Chính sách nhân lực / Chính sách kinh doanh,…

ppt 14 trang hoanghoa 10/11/2022 3020
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Phân tích chính sách - Nguyễn Minh Thuyết", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_phan_tich_chinh_sach_nguyen_minh_thuyet.ppt

Nội dung text: Bài giảng Phân tích chính sách - Nguyễn Minh Thuyết

  1. 2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 2.2.3. Đánh giá các tác nhân của CS a) Định nghĩa: là nhân tố kích thích để khởi xướng một CS b) Các loại tác nhân - Tính hệ thống của chính sách - Yêu cầu của công tác quản lý - Yêu cầu của lợi ích cộng đồng - Yêu cầu của lợi ích cục bộ (nhóm lợi ích) 11
  2. 2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 2.2.4. Đánh giá tác động của chính sách 2.2.4.1. Tác động của CS là gì? - Là ảnh hưởng của CS đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển của xã hội nói chung. - Phân tích trước khi thực hiện CS: dự báo - Phân tích sau khi thực hiện CS: hiệu quả 2.2.4.2. Các đối tượng chịu tác động của CS - Chịu tác động trực tiếp - Chịu tác động gián tiếp 12
  3. 2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 2.2.4.3. Các tác động của CS - Tác động tích cực (dương tính) / tác động tiêu cực (âm tính) - Tác động trực tiếp / tác động gián tiếp - Tác động chính / tác động phụ - Tác động đơn lẻ / tác động dây chuyền 13
  4. 3. THẢO LUẬN, THỰC HÀNH 1. Theo Ông / Bà, chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước và của địa phương có những bất cập gì? Cần sửa đổi, bổ sung như thế nào? 2. Ông / Bà có ý kiến gì về chính sách nhân lực, chính sách phát triển giao thông hoặc chính sách phát triển điện hạt nhân hiện nay? 3. Phân tích một văn bản QPPL mà Ông / Bà quan tâm. Gợi ý: - Dự thảo Luật Giáo dục đại học / Luật Quảng cáo - Dự thảo văn bản hoặc một văn bản QPPL đã ban hành của một địa phương 14